Så här är Ett Myller av Liv uppbyggt.

Skogen Fakta
  Fåglar
  Växter
  Däggdjur
  Ryggradslösa djur
  Möt skogens djur
  Taltrasten
  Vem äter vem?
  Antal arter
Utblick
  Tropisk torrskog
  — Miombon
  — Costa Rica
Förr och nu
Ut och undersök
  Lär dig tyda tecknen
  i skogen!
  Gissa spåret!
  Gå på jakt efter sporer!
  Skogen — arbetshäfte
  Beskrivning av skogen
  Ekologisk undersökning
  av skogen
  Undersök ett småkryp!
  Variationen inom biotopen
Mångfalden
  Antal arter
Hjälp skogen
  Bygg en fågelholk!
  Bygg en fladdermusholk!
  Sätt upp en slekesten!
  Lägg ut mat till skogens
  djur!
Fjället Fakta
  Fjällandskapet
  Renen
  Vilda djur
  Träd och buskar
  Växter
  Antal arter
  Vem äter vem?
Utblick
Förr och nu
  Biologiska mångfalden
  Stora sjöfallet som det en
  gång såg ut.
Ut och undersök
  Fjället — arbetshäfte
Mångfalden
  Antal arter
Hjälp fjället
Sjön/ån Fakta
  Fåglar
  Fiskar
  Däggdjur
  Plankton
  Insekter
  Växter
  Grod- och kräldjur
  Blöt- och kräftdjur
  Antal arter
  Tag en tur till sjön
  Vem äter vem?
Utblick
  Donaudeltat i Rumänien Förr och nu
Ut och undersök
  Sjön/ån — arbetshäfte
  Filmen om sjön
Mångfalden
  Sveriges arter av
  sötvattensfiskar
  Antal arter
Hjälp sjön/ån
  Holkar till knipor och skrakar
  Andkorgar till gräsanden
  Holkar till strömstaren
  Plocka upp plastskräp och
  fiskelinor
  Tipsa jägare om mink
Staden Fakta
  Tamt och vilt
  Fåglar
  Däggdjur
  Vilda djur inomhus
  Växter och svampar
  Antal arter
  Möt stadens vilda
   invånare
Utblick
Förr och nu
Ut och undersök
  Bygg en fågelholk
  Bygg stekelbon
  Märk trädgårdens snäckor
  Staden — arbetshäfte
  Se filmen om staden
Mångfalden
  Antal arter
Hjälp staden
  Kryddträdgården
  Holkar och bon
  Död ved
  Fruktträd
  Vatten
  Ängen
  Nässelreservatet
  Komposten
  Buskar
  Balkonglådan
  Fågelbad
  Vintermatning
  Skyltar
  Blomrabatter
Jordbruks-
landskapet
Fakta
  Husdjur och odlade växter
  Ovälkomna gäster
  Däggdjur
  Fåglar
  Insekter
  Maskar
  Kräldjur
  Växter
  Antal arter
  Svampar
  Vem äter vem?
Utblick
  Byn Ihombwe i Afrika
Förr och nu
Ut och undersök
  Våradonisen
  Gissa fågelsången
  Jordbruket — arbetshäfte
Mångfalden
  Antal arter
Hjälp jordbruks-
landskapet

  Kryddträdgården
  Vintermatning
  Fågelbad
  Holkar och bon
  Fruktträd
  Skyltar
  Åkerholmar
Havet Fakta
  Fåglar
  Fiskar
  Däggdjur
  Ryggradslösa djur
  Havets miljö
  Växter
  Kräl- och groddjur
  Antal arter
  Upptäck myllret av
   liv vid havet!
  Vem äter vem?
Utblick
  Mangroveskogar
Förr och nu
Ut och undersök
  Havet — arbetshäfte
  Filmen om havet
Mångfalden
  Antal arter
Hjälp havet
Ut och undersök Leta efter sporer från svampar
Bygg en fågelholk som du kan kika in i
Bygg egna stekelbon
Märk trädgårdens snäckor
Mångfalden Hur många arter
finns det?

Resa genom den
biologiska mångfalden

Nyanlända och försvunna
ryggradsdjur i Sverige sedan 1850

Arbetsmaterial i pdf-format för elever (praktiska övningar och frågor)

Att rädda hotade arter
  Pilgrimsfalk
  Havsörn
  Vitryggig hackspett
  Berguv
  Vit stork
  Fjällgås
  Gråsäl
  Fjällräv
  Flodpärlmussla
  Varg
  Lom

Frågesport    
Naturen direkt Africam
Gråsäl
Getterön
 
Fråga forskare    
Uppgifter Beskrivning av skogen
Ekologisk undersökning av skogen
Undersök ett småkryp
Variationen inom biotopen
Fjället
Fjället 2
Sjön och ån
Jordbrukslandskapet
Havet
Staden
Biologisk mångfald
Fotoark
Faktablad Sagan om Nisse
Vad menas med biologisk mångfald?
Vad är en art?
Evolution
Systematik
Varför försvinner biotoper?
Lärartips Allmänna tips
Skogen
Fjället
Sjön och ån
Staden
Jordbrukslandskapet
Havet
Biologisk mångfald
Länkar    
Multimediagalleri