Växter

granskog
Solstrålarna letar sig ner i en svensk granskog.
Det som är mest typiskt för skogen är naturligtvis träden. Man brukar skilja mellan barr-, löv- och blandskogar.
Det vanligaste skogsträdet är granen och därnäst tallen. De är båda barrträd.

De följs sedan av lövträden björk och asp. Alla dessa fyra är liksom rönn, sälg och hägg spridda över nästan hela landet. Andra välkända träd som ek, ask, bok, lönn, alm, lind och oxel saknas däremot i norra Sverige.

Fortsättpil