Insekter

 

jordlöpare

Jordlöpare är rovdjur som springer snabbt på marken och jagar sina byten, men de äter även växtdelar.

Jordbrukslandskapets blommor är genom sin nektar och sitt pollen näringskällor för en rad olika insekter som vildbin, blomflugor och fjärilar. Bland de vilda bina är humlorna (40 arter i Sverige) de mest välkända men ca 250 andra arter finns också. En stor del av dessa har minskat oroväckande och många arter räknas som hotade av utrotning. Att insekterna blir mer sällsynta beror till stor del på den stora minskningen av ängs- och hagmarkerna under senare år. Också fjärilar, blomflugor och flera andra insektsgrupper har minskat av samma anledning. Elva arter myror finns t.ex. med på den senaste svenska rödlistan. Det betyder att dessa arter hotas av utrotning om utvecklingen fortsätter på samma sätt.

De skalbaggar man mest lägger märke till i jordbrukslandskapet är nyckelpigor, dyngbaggar, tordyvlar och jordlöpare. På de gårdar som fortfarande har svin, kor, hästar och höns finns det också gott om flugor eftersom deras larver lever i gödseln av dessa djur.