Tema Evolution

En fråga som kan inleda arbetet med evolutionstemat är: Vad är liv? Tankarna på hur vi uppfattar liv och hur vi kan förklara skillnaden mellan levande och dött kan leda vidare till ett samtal om hur livet på jorden uppstod.

En möjlighet att inleda arbetet med ett evolutionstema är att göra en tankekarta. Att arbeta med en tankekarta i en lärargrupp eller en elevgrupp gör att associationerna utvecklas och insikten om evolutionens betydelse för vår förståelse av omvärlden vidgas. En sådan tankekarta kan se ut på många olika sätt och här finns ett exempel på en tankekarta som kan fungera som inspiration. Det exempel som visas i Bi-lagan ger inte en heltäckande bild av evolutionsområdet, men kan fungera som inspiration inför arbete med evolution på skolan.

Bi-lagan nr 3 2008 har tema evolution. Innehållet är blandat och primärt avsett för lärare med inriktning NO/biologi i senare delen av grundskolan, samt lärare och elever på gymnasiet.

Idéhäfte 6 i serien Linnélektioner, fokuserar på evolution samtidigt som ett ekologiskt perspektiv genomsyrar innehållet. Den molekylärbiologiska bakgrunden till evolutionen beskrivs liksom organismvärldens utveckling. Laborationer och övningar kompletterar och fördjupar innehållet.

Understanding of Evolution är en mycket innehållsrik webbsida om evolution som bland annat innehåller ett avsnitt om vetenskapshistoria (What is the history of evolutionary theory). Denna sida har utvecklats i samarbete mellan University of California Museum of Paleontology och National Center for Science Education. Dessa länkar leder också till ytterligare material om evolution.

Bilden visar en genetisk förändring hos gulsippa som medför att antalet kronblad mångfaldigas.

Evolution – Byggnad och funktion

Traditionellt har jämförande anatomi använts för att visa släktskap mellan organismer och exempel som visar nervsystemets, kärlsystemets eller skelettets byggnad för olika organismgrupper brukar förekomma i läroböcker.Det finns också flera klassiska exempel på evolutionära utvecklingslinjer som exempelvis hästens och elefanternas utveckling. Nedan ges några exempel på evolution av växter och djur.

Växter

Två exempel i Idéhäftet nr 6 (s 33-38) från växternas värld visar hur förändringar i växternas byggnad är kopplande till genetiska förändringar.

Djur

Nya fynd av fossil klargör utvecklingen från fiskar till fyrfota ryggradsdjur. Vad ska fossil vara bra för?

Likheter och skillnader mellan organsystemen kan också studeras vid dissektioner av arter som representerar olika grupper av ryggradslösa djur och ryggradsdjur. Exempelvis kan man jämföra nervsystem, hjärt-kärlsystem, sinnesorgan, skelett, muskler, matsmältningsorgan och könsorgan. Att dissekera fisk brukar vara en vanlig laboration i skolan. Ge dissektionen en evolutionär aspekt genom att välja fiskar som är anpassade för olika levnadssätt. Jämförande fiskdissektion.

Ett exempel på hur växter anpassas till olika klimat visas i bilden ovan. Vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala finns en allé av björkar där plantorna hämtats från olika delar av landet, från söder till norr. Nu växer de på samma plats och under samma miljöförhållanden, trots det utvecklas de väldigt olika. Bilden är tagen i oktober och visar att träden gulnar och fäller sina löv vid olika tidpunkt. Kommer träden i högra delen av bilden från södra eller norra Sverige? Diskutera vilka egenskaper hos träd som har betydelse för överlevnaden i olika klimat.

Evolution – Ekologi

Det pågår ständigt ett samspel mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Miljöförändringar under jordens historia har förändrat villkoren för de levande organismerna, men organismer har också ändrat miljön och därmed förutsättningarna för andra organismer. Upptäck den biologiska mångfalden i omgivningen och fundera över anpassningar och utveckling. Genom att studera nutida organismer kan man få förståelse för vilka egenskaper som har utvecklats under livets historia som anpassningar till olika miljöer. En nutida organismgrupp härstammar inte direkt från en annan nu levande grupp. Alla organismgrupper som finns i dag har förändrats under en lång utvecklingshistoria. Man kan dock få en uppfattning om utvecklingshistorien genom att studera nu levande organismer.Evolutionens mekanismer förutsätter att det finns en variation mellan individer som ger olika förutsättningar vid det naturliga urvalet. Genom att diskutera artbegreppet och studera variationen av egenskaper inom en population kan elever få förståelse för evolutionens mekanismer och vilken betydelse miljöfaktorer har.

Klimatförändringar och evolution

Förändringar i klimatet påverkar villkoren för de levande organismerna. Effekterna av klimatförändringarna diskuteras intensivt just nu och intressant forskning pågår om hur organismer och ekosystem påverkas. Framför allt är miljöerna kring polerna i fokus. Man kan förvänta sig att det naturliga urvalet påverkas beroende på ändrade klimatförhållanden och att evolutionen av organismerna tar en annan riktning.

Växter har möjlighet att anpassa viktiga steg i sin utveckling som tillväxt, groning och blomning beroende på miljöförhållanden och klimatfaktorer. Växthormonet gibberellin är involverat i styrningen.