Övningar i Bioinformatik

Från den moderna biologin genereras en stor mängd data såsom olika molekylstrukturer, DNA -och proteinsekvenser och annan mätdata. Bioinformatik är det område som möjliggör en hantering av all denna data. Många av de databaser där informationen sparas är tillgängliga och kan användas av skolor. Ett exempel på detta är att studera släktskap mellan olika arter genom att jämföra sekvenser av DNA eller proteiner. Övningarna passar för högstadiet och gymnasiet.


 

För högstadiet och gymnasiet

Spåra hepatit C-virus med bioinformatik

I övningen använder eleverna verktyget BLAST som finns inbyggt i NCBI´s virusdatabas för att jämföra en patients virus-sekvens med de som finns lagrade i databasen. En jämförelse med fem fiktiva misstänkta smittbärare följs upp med en värdering av resultaten utifrån fyra påståenden som man ska ta ställning till om de stämmer eller inte. För den som vill avslutas övningen med en beskrivning hur man arbeta vidare med att konstruera egna ”case”.
Spåra hepatit C med bioinformatik (elevinstruktion)
Spåra hepatit C med bioinformatik (lärarhandledning)

Lär känna din släkt

I övningen får eleverna själva välja ut 12 olika organismer som de vill jämföra släktskap mellan. I uppgiften använder man sig av sidan Genbank för att leta upp en viss DNA-sekvens som är välkonserverad och som går att jämföra. Av DNA-sekvenserna skapar sedan eleverna ett släktträd som de får tolka och diskutera.
Lär känna din släkt
Läs artikel i Bi-lagan om Människans evolution (Bi-lagan nr 1 2014)
Läs artikel i Bi-lagan om att Bygga och diskutera släktträd (Bi-lagan nr 1 2015)
Läs artikel i Bi-lagan om Likhet på DNA-nivå (Bi-lagan nr 2 2018)

En bioinformatisk genjakt

I den här övningen får eleverna självständigt undersöka det mänskliga genomet samt göra en jämförelse med andra arters genom. Målet för den här aktiviteten är att eleven skall kunna:
• Hämta data från en biologisk databas genom att använda bioinformatiska nätbaserade
verktyg.
• Jämföra genom från olika organismer.
• Studera evolution på gennivå

En bioinformatisk genjakt

Hoten mot fjällräven

Fjällräven är en hotad art i Sverige trots att de sista åren har visat en postiv trend med ökande kullar. En metod, som forskare använder för att ta reda på hur många individer det finns av en viss art, är att inventera spillningshögar och sedan göra DNA-tester på spillningen för att ta reda på vilka högar som lämnats av fjällräv.

Hoten mot fjällräven

Alexanders sjukdom

Alexanders sjukdom är en allvarlig fortskridande hjärnsjukdom som främst drabbar små barn. Den vita substansen i hjärnan (myelinet) förändras genom en kraftig inlagring av proteiner i storhjärnans stödjeceller (gliacellerna). Sjukdomen orsakas av en skada (mutation) i GFAP (glial fibrillary acidic protein)-genen och finns på den långa armen av kromosom 17. I denna övning får elever jämföra aminosyrasekvenser från olika patienter med för att upptäcka eventuella förändringar.

Alexanders sjukdom

Tays Sachs sjukdom

Tay-Sachs sjukdom är en mycket ovanlig, men allvarlig sjukdom. I Sverige får i genomsnitt ett barn om året diagnosen. Sjukdomen orsakas av en förändring (mutation) i genen HEXA, vilket leder till att det protein som genen kodar för inte bildas. En övning där eleven får göra jämförelser i DNA- och aminosyrasekvenser i den gen som orsakar sjukdomen Tay-Sachs. Övningen görs med hjälp av olika databaser med genetisk data.

Tay Sachs sjukdom elevinstruktion

Banan och tomat – olika släktträdsövningar

Banan och tomat – hur är de släkt? Genom att göra jämförelser av specifika DNA-sekvenser i några växters genom kan man studera släktskap med hjälp av ett fylogenetiskt träd. Övningarna är presenterade i tre olika varianter, en släktträds-övning som innehåller frågor som kan besvaras med hjälp av ett fylogenetiskt träd, en beskrivning av hur man själv kan hitta och jämföra sekvenser och konstruera ett fylogenetiskt träd med hjälp av webbprogram, samt en beskrivning som redogör för hur en laboration kan genomföras för att ta fram dessa specifika DNA-sekvenser.

Banan och tomat – hur är de släkt. En släktträdsövning.
Banan och tomat – hur är de släkt? En övning i alignment.
Banan och tomat – hur är de släkt? En översiktligt laborationsbeskrivning.

Autofagi

I artikeln om Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016, om autofagi, presenteras två förslag på bioinformatikövningar.

En livsnödvändig process

Övningar med DNA-streckkodning

2003 fick några forskare gehör i hela världen för att en specifik standardiserad genregion för djur skulle kunna bli ett nytt artidentifieringsverktyg. Detta kom att kallas DNA Barcoding på engelska, vilket ibland försvenskas till DNA-barkodning eller ersätts med termen DNA-streckkodning. Syftet med den här övningen är att du ska få bekanta dig med några olika databaser på nätet och få en inblick i vilken information som finns där och hur den kan användas.

Läs om DNA-streckkodning i Bilagan
Datorövning med streckkoder
Artbestämning av fisk med DNA-streckkodning

Extern länk: Hur arter kan identifieras med DNA barcoding

Undersökning av influensavirus (extern länk)

I denna övning jämförs sekvensen för hemagluttinin-genen från ett influensavirus som hittats hos en patient. Eleverna får ta reda på vilken stam viruset kommer från genom att bygga ett släktträd med sin sekvens och ett antal andra sekvenser från influensavirus av olika stammar hittade hos både människor och andra djur.

Undersökning av influensavirus med hjälp av släktskapsträd

Grönt DNA (extern länk)

Extrahera DNA från kloroplaster i en växt. Förutom extraktion av DNA innehåller även laborationen restriktionsenzymer samt gelelektrofores. Genom PCR så mångfaldigas en DNA-sekvens på 400 baspar. Denna sekvens används för att göra en evolutionär jämförelse av några närbesläktade växtarter.

Växternas evolution

Identifiera fisken! (extern länk)

Ett kit som kan beställas från BIO RAD och som innehåller extraktion, PCR och gelelektrofores av en genetisk markör som kan identifiera fiskarten. Den sekvens som analyseras är en slags ”streck-kod” eller genetic barcoding som används för artidentifiering och kan också användas för att studera släktskap mellan olika arter.

Fish DNA Barcoding Kit