Covid-19: Tema pandemi

Här hittar du lektionsmaterial samt intressanta artiklar för fördjupning om pandemier, SARS-CoV-2, smittspridning, zoonoser, immunologi och vaccinationer. Vi har även samlat övningar kopplade till källkritik och coronapandemin. Läs mer om allt detta i Bi-lagan Tema pandemi.

Modellering av smittspridning och vaccination

Tänk dig ett scenario där en ny infektionssjukdom börjar sprida sig, i detta fall influensa. Epidemiologer samlar in data och gör med hjälp av dessa modeller en beräkning av spridningen av viruset. I denna övning från CDC (Centre for disease control and prevention) blir eleverna bekanta med begrepp som flockimmunitet, Smittspridningsfaktor (R0) och hur risken för smittspridning beräknas.

Have You “Herd”? Modeling Influenza’s Spread (Flera övningar, svar på frågor och information på engelska)
Modellering av smittspridning och vaccination – Svensk översättning med frågor (s 18-43 från originaluppgift)

SARS-CoV-2 ur tre perspektiv

På sidan HHMI Biointeractive finns tre korta och informativa filmklipp som beskriver SARS-CoV-2 ur de tre perspektiven Infektion, Evolution och Detektion. Till filmklippen finns även frågor som eleverna kan jobba med. Passar för högstadiet och gymnasiet, materialet är på engelska.

Biology of SARS-CoV-2

Fall-studier om corona och pandemier

På sidan National center for case study teaching in science finns många fallstudier inom naturvetenskap. Fallstudierna är skrivna på engelska och beskrivningarna är fritt tillgängliga, men för att få tillgång till lärarkommentarer och facit krävs att man betalar en årlig medlemsavgift på 25 US dollar. Nedan är ett urval av fallstudier som handlar om coronaviruset SARS-CoV-2:

I denna fallstudie får eleverna följa en sjuksköterska, Malik, i USA som arbetar med att svara på allmänhetens frågor om coronaviruset. Eleverna använder sig av vetenskapliga källor för att hjälpa Malik att svara på frågorna och därmed tränas eleverna i att inhämta information och avslöja myter och falsk information som spridits om viruset. Efter att ha arbetat med fallstudien ska eleverna fått kunskap om virusets ursprung, smittvägar, epidemiologi , sjukdomsalstrande förmåga och behandling samt vikten av att använda vetenskapliga källor. En del av litteraturen som eleverna blir hänvisade till är forskningsartiklar, men svårighetsnivån kan anpassas till eleverna.

Where’s the Evidence? Confronting Public Panic about Covid-19

 

I denna fallstudie antar eleverna rollen som utredare för det amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Uppdraget är att med bioinformatiska metoder jämföra DNA-sekvenser från SARS-CoV-2 från patienter som blivit infekterade under en resa. Genom att studera förändringar i virusets genom och jämföra med databaser kan man ta reda på var patienterna ådragit sig infektionen. Eleverna tränas i att med bioinformatiska verktyg jämföra sekvenser och skapa fylogenetiska träd och får tillämpa detta på aktuella händelser.

Covid-19: Where Did You Come From, Where Did You Go?

 

Här får eleverna följa en person som drabbas av akut andnödssyndrom (ARDS) pga en infektion med SARS-CoV-2. Genom att ta reda på svaren på ett antal frågor lär sig eleverna andningssystemets fysiologi. Fallstudien tar upp syrabasjämvikt, diffusion av gaser, orsakerna bakom andningsnöd samt hur mekanisk ventilation kan användas som behandling för att öka gasutbytet och därmed öka syrenivån i blodet.

When the Flu Is Not the Flu

GTAC

På sidan GTAC (Genetic Technology Access Centre) finns en stor mängd av undervisningsresurser bland annat i form av spel och faktafilmer med tillhörande frågor. Under temat immunologi finns övningar som handlar om flockimmunitet, hur immunförsvaret fungerar och flertalet av filmerna tar upp covid-19. I spelet Pathogen attack få du bekämpa både influensavirus och en Streptokockinfektion i halsen (passar främst gymnasiet) och får samtidigt lära dig om hur immunförsvarets celler fungerar. Allt på sidan är på engelska, materialet är gratis att använda om man skapar ett konto.

GTAC, Övningar immunologi

Lek med modell i Excel: Simulering med SIR-modellen

Ändra värden för olika parametrar i en excelfil utifrån en enkel smittspridningsmodell. Studera effekten i en graf som visar antal personer som är mottagliga, infekterade och har återhämtat sig i ett fiktivt samhälle.

Lek med modell: Simulering med SIR modellen

SIR-modellen (Excelfil)

Bioresursdagar med tema smittspridning och vaccination

Se gärna övningar som vi tagit fram tidigare inom området smittspridning. Exempelvis spel om vaccination och R0-faktor, eller hur UV-pulver kan visa hur en smitta sprids.

Bioresursdagar Tema Smittpridning

Övningar om källkritik och coronapandemi

För att hantera informationsfloden runt corona krävs olika källkritiska kompetenser. Här har vi tagit fram några olika exempel på vad som skrivits och sagts i media och hur man kan granska detta källkritiskt i skolan. Övningarna finns i två versioner, en för läraren där syftet med övningen beskrivs samt kommentarer till de frågor som eleverna ska jobba med, samt en elevinstruktion som kan användas direkt av eleverna och där lärarkommentarerna är borttagna. Läs gärna om övningarna och om källkritik i skolan i  Bi-lagan, Tema pandemi.

Källkritik i coronatider – elevinstruktion

Källkritik i coronatider – lärarinstruktion

Konspirationsteorier – elevinstruktion

Covid-19 – kort film

Från Kurzegesagt en informativ film om covid-19 och coronaviruset (ca 8 minuter lång, på engelska).

 

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser har samlat material om hur de jobbar med covid-19 runt om i världen. Läs mer på deras hemsida.

Läkare utan gränser – covid-19

 

Läs mer om:

Människans påverkan på naturen och spridning av zoonoser

Risken för pandemier kan kopplas ihop med den biologiska mångfalden. Vilka faktorer ökar risken för smittspridning? Varför är zoonoser ett hållbarhetsproblem? Här har vi samlat information om detta i form av rapporter, webbsidor och program:

Vi kan förhindra fler pandemier – Artikel från Bi-lagan med naturvårdsexpert Louise Carlsson på WWF som förklarar sambandet mellan zoonoser och den biologiska mångfalden.

Så leder skogsskövling till nya pandemier – Artikel från DN med bl a klickbara länkar om kopplingen mellan djur och smittsamma sjukdomar.

Material om covid-19 från UNEP – bild- och textmaterial från The United Nations Enviroment programme
Preventing the next pandemic från UNEP –  En läsvärd rapport från The United Nations Enviroment Programme som beskriver mycket utförligt hur flera miljöfaktorer kan ligga bakom uppkomster av zoonotiska sjukdomar. I rapporten finns även filmklipp och många pedagogiska illustrationer.

Till rapporten från UNEP har vi tagit fram frågor som elever kan jobba med, samt en kort svarsmall som finns i lärarhandledningen.

Hur hänger en pandemi ihop med hållbar uteckling – elevinstruktion

Hur hänger en pandemi ihop med hållbar uteckling – lärarhandledning

Covid-19: Urgent call to protect people and nature från WWF – En läsvärd rapport från WWF som likt rapporten från UNEP mycket väl beskriver riskerna för zoonoser och hur det hänger ihop med människans livsstil.

Living Planet Report 2020  – släpptes i september 2020 av WWF och beskriver läget för vår biologiska mångfald och förlusten av många arter. På webbplatsen finns även ett inspelat seminarium om rapporten. På li­vingplanet.panda.org finns bland annat filmklipp och illustrationer med koppling till rapporten.

The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019) – Rapport från IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) om tillståndet för den biologiska mångfalden
IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics (2020) Escaping the ‘Era of Pandemics’: Experts Warn Worse Crises to Come. Options Offered to Reduce Risk.

Skövling av naturen öppnar för nya smittor – program från Vetenskapsradion Klotet, Sveriges radio

Att förebygga en pandemi är mycket kostsamt men trots allt mycket billigare än alternativet. I Science och i The Guardian finns två artiklar som beskriver detta närmare:
Dobson, A. P. (2020) Ecology and economics for pandemic prevention. Science, 24 juli, 369 (6502), s. 379-381.
Carrington, D (2020) Cost of preventing next pandemic ’equal to just 2% of Covid-19 econo­mic damage’. The Guardian, 23 juli.

One Health Sweden är ett nätverk för forskare med intresse för zoonotiska infektioner, läs mer på SLUs webbplats.

Har du tillgång till Netflix rekommenderas David Attenboroughs dokumentär A life on our planet.

Läs mer om:

Immunologi, vaccin och smittämnen

Immunförsvaret och dess minne – flera nivåer av komplexitet, artikel i Bi-lagan skriven av Magnus Åbrink, Enheten för immunologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Hur immunförsvaret fungerar och hur immunologiskt minne uppstår är en komplicerad men spännande historia, extra aktuell i pandemitider. För mer fördjupande fakta kring immunförsvaret föreslås även dessa artiklar:

Palm, A-K E and Henry, C (2019) Remembrance of Things Past: Long-Term B Cell Memory After Infection and Vaccination. Frontiers in immunology, 31 juli, 10: 1787.
Akkaya, M, Kwak, K and Pierce, K (2020) B cell memory: building two walls of protection against pathogens. Nature Reviews Immunology , 13 december, 20(4): 229–238.
Szabo, P. A, Miron, M and Farber, L. (2019) Location, location, location: Tissue resident memory T cells in mice and humans. Science Immunology, 5 april, vol. 4, issue 34.

Hotet från virus som muterat i djur – Artikel från forskning.se som tar upp hur virus muterar och kan hoppa mellan olika djurarter. Artikeln tar upp spridningen av SARS-CoV-2 som sprids hos minkar och vilka risker detta kan medföra.