Litteraturtips

Här lägger vi in tips på böcker och skrifter, främst sådana som anmälts i Bi-lagan. Urvalet är subjektivt och omfattar litteratur från olika ämnesområden inom biologi samt biologiinriktad ämnesdidaktisk litteratur. Det är litteratur som vi själva tycker är intressant att läsa samtidigt som vi tror att det passar för lärare med intresse för biologi och ämnesdidaktik. Vi anmäler inte grundläggande läromedel för grundskola och gymnasium, men däremot vissa fördjupningsböcker från läromedelsförlag. Placeringen är i kronologisk ordning efter när anmälan gjordes i Bi-lagan. Böcker som finns med i senaste Bi-lagan är placerade överst. Varje sektion omfattar i allmänhet litteratur från ett visst nummer av Bi-lagan.

Människans normalflora

Ingegerd Adlerberth, Agnes Wold

Studentlitteratur 2017, 389 s

Hela människans utveckling har skett tillsammans med mikroorganismer. Vår kropp innehåller många ekologiska nischer, till exempel huden, tungans yta och tjocktarmen. Vår normalflora innehåller en stor mängd olika mikroorganismer, så som bakterier, svampar och arkéer, anpassade till alla dessa olika miljöer. I boken redogör författarna för olika grupper av mikroorganismer i vår normalflora, hur dessa kan studeras och klassificeras. Men också hur vårt immunförsvar har stimulerats och aktiverats av normalfloran, samt hur det påverkas av infektioner. Även konsekvenserna av hur antibiotikakurer kan påverka vår normalflora och vilka effekter probiotika har, beskrivs väl i boken. Boken är avsedd som kurslitteratur för bland annat biologistudenter men kan även intressera övriga som vill veta mer om vår normalflora.

DNA – kunskapens källa

Rikard Erlandsson

Fundo Förlag 2017, 311 s

”Den som vill läsa om DNA har huvudsakligen varit hänvisad till litteratur på engelska. Här tar Rikard ett grepp för att på svenska förklara grunderna kring DNA, vad det är och hur det fungerar.” Så börjar förordet i denna bok, skrivet av Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH och ledare för The Human Protein Atlas. Det här är en populärvetenskaplig bok om vår arvsmassa men också om bland annat celler, egenskaper som ögonfärg och kroppslängd, sjukdomar, kriminalteknik och hur man skiljer på bra och dålig forskning. Noter, referenser och register gör det lätt att både hitta information i boken och att hitta källor för vidare läsning.

Tall, en tallrik biologisk mångfald

Bengt Ehnström, Martin Holmer

Centrum för biologisk mångfald 2017, 126 s

Vill du lära dig mer om tallen, dess historia och dess invånare? Då är den här vackert illustrerade boken något för dig. Den beskriver bland annat vilka organismer som lever i tallplantan, i ungtallen, i äldre tallar och i döda och brända tallar. Till exempel förekommer knölspindeln främst i gamla tallskogar och blå praktbagge trivs i nyligen döda tallar. Att även fjärilsarter som tallknoppsvecklaren och tallskottsvecklare hittas i tallar hörs på namnen. Boken avslutas med ”sammanfattande talltips för skogsbrukare”, där det bland annat nämns att man inte ska vara rädd för granbarkborren, eftersom den inte trivs i tallved. Boken är den fjärde i en serie om träd. Den första, ”Sälg: livets viktigaste frukost”, kom 2009, ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld” kom 2012 och ”Björk: svart på vitt om myllrande mångfald” 2015.

Börja skåda fågel

Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång Lindqvist

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, 2017, 192 s

Som titeln avslöjar riktar sig boken till dig som vill börja med fågelskådning. Författarna tipsar om vilken utrustning som behövs och avslöjar att de själva använder fälthandboken ”Fågelguiden”, som både finns som bok och som app. De lär också ut några fågelramsor, alltså ramsor som liknar olika fågelarters sång. Rosenfikens läte påminner till exempel om frasen ”Pleased to meet you”. Boken innehåller även en checklista för artbestämning, information om några arter, ett avsnitt om fågelskydd, en mängd korta uttalanden från aktiva fågelskådare och mycket mer.

Ursprung

Berättelser om livets början, och dess framtid

Ulf Ellervik

Fri Tanke Förlag 2016, 215 s

Som titeln och undertiteln antyder handlar boken om hur livet uppkom och vad som hände sedan. Såväl Millers experiment som CRIPS/cas9 nämns och många andra fascinerande upptäckter. Skildringarna ger en initierad inblick i gränslandet mellan kemi och biologi. Men det här är inte en bok som enbart förser läsaren med naturvetenskaplig kunskap. Även exempelvis berättelser från den grekiska och nordiska mytologin vävs in samt en beskrivning av hur idén till boken om Frankenstein kom till. Varje kapitel inleds med ett citat, ofta skönlitterärt, och flera målningar finns med och kopplas till innehållet i texten. Ulf Ellervik, som är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet, medverkar i årets NO-biennaler i Umeå, Kristianstad och Göteborg med en föreläsning med samma titel som en av hans tidigare böcker: ”Den svåra konsten att leva”. Ulf Ellervik har även skrivit bland annat ”Livet, kärleken och döden”, ”Ond kemi” och ”Njutning”.

Genteknikens utveckling 2016

Gentekniknämnden

Rapport från 2017, 80 s
www.genteknik.se/uploads/files/2016_genteknikens_utveckling.pdf

Här presenteras det senaste på genteknikfronten på ett lättillgängligt sätt – intressant läsning utlovas. En biologiskt nedbrytbar sportsko där materialet består av syntetisk spindeltråd, en rosa ananas och hornlösa mjölkkor är några exempel på vad som tas upp. I rapporten nämns även att ett barn har fötts efter en mitokondriedonation. Mammans mitokondrier bar på en viss mutation så cellkärnan i äggcellen fördes över till en donatorcell där cellkärnan avlägsnats.

Biologididaktikk

Redaktörer: Peter van Marion, Alex Strømme

Cappelen Damm akademisk 2015, 259 s

Hva er egentlig biologi? Så lyder titeln på det första kapitlet i denna inspirerande bok om biologididaktik, skriven på norska. Ett annat kapitel handlar om fältarbete, bland annat om hur man kan få eleverna att uppleva det som meningsfullt. Ett sätt kan vara att få eleverna att känna att arbetet är nyttigt i ett större sammanhang, till exempel genom att resultaten av undersökningarna kommer till användning för andra. I samma kapitel nämns även att graden av miljömedvetenhet hos en person delvis hänger ihop med hur denne upplever naturen. Naturupplevelser kan vara estetiska, vetenskapliga, instrumentella, ekologiska och sociala. Andra kapitel behandlar könsskillnader i intresset för biologi, praktiskt arbete, digital kompetens samt modeller, etik och värderingar i biologiundervisningen, med mera.

PULS Biologi 4-6: Växter i världen

Anna Froster

Natur & Kultur 2016, 156 s

I den här faktaboken för årskurs 4–6 beskrivs 75 olika växter. Ett uppslag handlar om maskrosor och där får läsaren veta att ett gammalt svenskt namn på växten är lejontand – och att det engelska namnet, dandelion, kommer från franskans ”dent de lion”, lejontand. Förutom intressant information av detta slag finns även uppgifter om vilken familj och vilket släkte växterna tillhör samt var de lever. För några år sedan kom också ”Djur i världen” ut, skriven av Jan Pedersen. Båda dessa böcker innehåller fina fotografier och illustrationer, ett register samt en liten ordlista och är indelade efter åtta naturtyper.

Filurer, dinosaurier och människor

En barnsaga om evolutionen

Pia Linghede

Idus Förlag 2016, 40 s

”För länge sedan…” Så börjar bilderboken om utvecklingen av livet på jorden. Läsaren får möta den första filuren (eller cellen) och se hur större filurer (eller flercelliga organismer) bildas. Några egenskaper gör att vissa filurer klarar sig bättre och får fler ungar än andra och så fortsätter det. Så småningom blir en grupp apor mer och mer lika människor…

Trädens hemliga liv

Peter Wohlleben

Norstedts 2016, 234 s

Den tyske författaren Peter Wohlleben hade arbetat många år som skogvaktare och betraktat träden utifrån deras marknadsvärde och användbarhet i sågverket när han började arrangera kurser och vandringar för skogens besökare. Genom samtal med dessa uppstod en fascination för naturen som ledde fram till att han nu ser på skogen med helt andra ögon. I den här boken beskriver han på ett lättillgängligt sätt ”trädens hemliga liv”, hur de samspelar med varandra och andra organismer och hur de påverkas av bland annat miljöfaktorer, årstiderna och människans handlingar.

Binas historia

Maja Lunde

Natur & Kultur 2016, 458 s

De senaste åren har bidöden spridit sig över världen. En som tagit fasta på detta är den norska författaren Maja Lunde som i sin skönlitterära bok beskriver hur en värld utan bin kan se ut. Läsaren får följa tre parallella historier från olika tidsperioder som alla knyts ihop av binas viktiga ekologiska betydelse: uppfinnandet av den första moderna bikupan i mitten av 1800-talet, en nutida biodlare i USA som försöker hanka sig fram samtidigt som bidöden CCD (Colony Collapse Disorder) breder ut sig samt en dyster framtid där all pollinering sker i ett tidskrävande arbete med hand och pensel.
IPBES, en plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, har nyligen presenterat en global rapport om pollinatörers betydelse för matproduktionen: The assessment report on pollinators, pollination and food production. Rapporten kan laddas ner från www.ipbes.net.

Gleerups har gett ut flera utmärkta böcker under de senaste åren som berör naturvetenskap i förskola och skola ur ett didaktiskt perspektiv.

För lärare i lärare i F–6:

Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken

Mats Areskoug, M. Ekborg, K. Nilsson och D. Sallnäs

Gleerups 2015

 

Naturvetenskapens bärande idéer

Mats Areskoug, M. Ekborg, B- Lindahl och M. Rosberg

Gleerups 2013

För pedagoger i förskolan:

Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare

M.Areskoug, M.Ekborg, M. Rosberg och S.Thulin

Gleerups 2016

 

Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv

Susanne Thulin (red)

Gleerups 2016

 

Förskolans naturvetenskap i praktiken

B.Sundberg, S.Areljung, K.Due, C. Ottander och B. Tellgren

Gleerups 2016

 

Massor av dinosaurier

Sarah Sheppard

Förlag: Bonnier Carlsen, 2008

Många yngre elever är intresserade av dinosaurier och har kanske plastmodeller hemma som representerar olika grupper. Boken ”Det var en gång… Massor av dinosaurier” har ett intressant och lättillgängligt faktainnehåll med välgjorda teckningar.

Så funkar din kropp

Thomas Canavan

Barthelson Förlag. 2015

En bok för barn om kroppen med färgrika illustrationer och fotografier. Den tar upp allmän fakta om kroppen, ger några förslag på experiment och avslutas med en ordlista och ett register.

 

Kroppen

Andrea Schwendemann

Ordalaget bokförlag, 2015

Boken berättar om kroppen utifrån olika frågor, som ”Hur snabbt kan en människa springa?” eller ”Varför är du lik dina föräldrar?” samt tipsar om hur man kan gå tillväga för att få syn på sitt eget DNA. Texten illustreras med färgrika illustrationer och fotografier.

Albert Mus berättar om celler

Text: Lena Stiessel. Illustrationer: Jens Ahlbom

Förlag: Opal, 2015

Boken berör allt från evolution och celler till fotosyntes, DNA, fysiologi och fortplantning.

Hur tänker din katt?

Bo Söderström

Förlag: Bonnier Fakta, 2016

Boken är en innehållsrik, populärvetenskaplig beskrivning av katters beteende och sammanställer den senaste forskningen inom ämnet.

Den svåra konsten att leva

Berättelser om evolution, elände och evigt liv

Ulf Ellervik

Fri Tanke Förlag 2015, 373 s, ISBN: 978-91-87513-41-1

Det här är en populär­vetenskaplig bok om människans försök att uppskjuta döendet, illustrerad med bilder på konstverk av exempelvis Edvard Munch, Vincent van Gogh och Leonardo da Vinci. Motiven kopplas på olika sätt till de spännande historier som beskrivs, om bland annat kampen mot bakterier, virus och cancer. I ett kapitel som tar upp platser på jorden där människor blir äldre än genomsnittet nämns ett distrikt i Sardiniens bergstrakter, där många är herdar och därför rör på sig dagligen. I anslutning till avsnittet finns en bild på målningen ”Herde och får” av Camille Pissarro. Boken avslutas med en ordlista men även med det sista draget i ett schackparti som pågått genom hela boken, ett drag per kapitel, som en symbol för kampen mellan liv och död. Ulf Ellervik, som är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet, har tidigare skrivit böckerna ”Ond kemi”, som kom 2010, och ”Njutning”, som kom 2013.

Livet som minimonster

Hanna Halmén, John Halmén

Rabén & Sjögren 2015, 32 s, ISBN: 9789129695731

Här får vi följa pojken Brunos upptäckter och funderingar i mötet med exempelvis en vargspindel, en grön sandjägare, en guldstekel och en stickmygga. Boken innehåller detaljerade, fascinerande, ofta färggranna och ibland skrämmande närbilder på dessa så kallade minimonster. I tillhörande textavsnitt får läsaren till exempel veta att en vargspindelmamma kan bära flera hundra ungar på ryggen. För den som vill se fler bilder på minimonster rekommenderas boken ”Minimonster i naturen”, som kom 2014.

Så ett frö

En odlingsbok från Rosendals trädgård

Annelie Johansson

Max Ström, 2015, 75 s, ISBN: 978-91-7126-336-0

Så ett frö! är en liten bok om odling med vackra illustrationer och fotografier. Även en beskrivning av hur man ordnar en boplats åt pollinatörerna ingår. I en annan bok från Rosendals Trädgård, ”Lek Odla Väx!”, utgiven 2015, berättas om olika pedagogiska verktyg för att arbeta praktiskt med temat odling.

Lilla grönsakslandet. Odla, skörda, äta

Bella Linde, Vanja Sandgren

Alfabeta, 2015, 69 s, ISBN: 978-91-501-1703-5

Här får vi tips om hur olika grödor både odlas och tillagas.

Björk, svart på vitt om myllrande mångfald

Bengt Ehnström, Martin Holmer

Centrum för biologisk mångfald 2015, 101 s, ISBN: 978-91-88083-00-5

Björken är viktig för en mängd organismer, som skalbaggar, fjärilar och fåglar. Med naturtrogna illustrationer och faktarik text beskrivs hur dessa utnyttjar trädets olika stadier, från planta och buske till dött träd. Bland annat berättas att gråsiskan livnär sig på björkfrön och att mer än 500 olika svampar hittats på döende och döda björkar. Boken är den tredje i en serie om träd. Den första, ”Sälg: livets viktigaste frukost”, kom 2009 och ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld” kom 2012.