Organismvärlden med ekologi

Växter, djur, svampar och mikroorganismer är beroende av varandra och sin omgivning, och tillsammans med den omgivande miljön bildar de ekosystemen. Att jobba med frågor som rör närmiljön, samt att studera vanliga arter och hur de samspelar med varandra, kommer in tidigt i skolans kursplan för biologi. Det viktigt att visa på grunderna för de ekologiska sambanden för att eleverna tidigt ska bli medvetna om ekosystemtjänsterna vi människor är beroende av och även förstå hur människor påverkar naturen.

I den här delen ingår ett brett spektrum av praktiska undersökningar och övningar. Indelningen nedan ger en översikt över innehållet, men i många fall passar uppgifterna in på flera områden. Självklart måste de anpassas till elevernas nivå och till de förutsättningar som skolan har.

Centralt innehåll för grundskolan

Året runt i naturen

Årskurs 1-3:

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Natur och samhälle

Årskurs 4-6:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Årskurs 7-9:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Biologins metoder och arbetssätt

Årskurs 1-3:

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Årskurs 4-6:

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Årskurs 7-9:

Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Kursplan Biologi grundskolan

Centralt innehåll för gymnasiet

Biologi 1

Ekologi

Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Biologins karaktär och arbetsmetoder

Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning.

Kursplan Biologi gymnasiet

Ekologiska begrepp och modeller

Här finns övningar och bakgrundsmaterial kring ekologiska modeller. Näringskedja är en modell som nämns i kursplanerna redan i åk 1-3. Den ger en bra grund att bygga vidare på senare i skolan. När man tittar på syftet med näringskedjan som modell och funderar på vad den inte visar så kommer man in på andra modeller så som näringsväv och näringspyramid. Jämförelser mellan olika ekologiska modeller är ett sätt att fördjupa förståelsen för ekologi.

Ekologi och miljö för nyanlända elever

Denna del innehåller ett tematiskt undervisningsmaterial med fokus på ekologi- och miljöundervisning på högstadienivå för nyanlända elever. Materialet utgörs av undervisningssekvenser inom fyra områden. Arbete med det naturvetenskapliga språket i kombination med ämnesinnehållet är centralt. Undervisningsmaterialet är framtaget under en kursdag i samverkan mellan lärare, medverkande föreläsare och de nationella resurscentrumen i biologi och kemi, som ansvarade för kursdagen.

Undersökningar i naturen

Att göra undersökningar av organismer i sin naturliga miljö är en förutsättning för att förstå sambanden i naturen, hur organismerna fungerar tillsammans och påverkas av den omgivande miljön – det som är ekologi.

Årstiderna och naturen

Miljöförhållandena varierar stort mellan de olika årstiderna på våra breddgrader och ger en årstidscykel för organismerna. Vad händer i naturen när det blir höst? Hur kan organismerna klara vinterns kyla? Vad händer i naturen när det blir vår och sommar? Det är frågor som tas upp i dessa övningar.

Fokus på arter

Att känna igen åtminstone de vanligaste arterna är en förutsättning för att förstå ekologi och hur miljöförändringar kan påverka de levande organismerna. När man känner igen arter, vet vad de heter och känner till något om deras behov blir det också mer intressant att vara ute i naturen. Ju fler arter man lär sig desto lättare blir det att att lära sig känna igen fler. Det handlar om allmänbildning i biologi!

Fokus på djur

Ibland är det en fördel att hålla djur och studera inomhus. Det ger möjlighet att titta på beteenden och fortplantning som annars inte är möjligt. Det är tillåtet att hålla ryggradslösa djur i odling utan tillstånd, men för ryggradsdjur krävs tillstånd. Två undantag finns när det gäller ryggradsdjur och det gäller dels möjligheten att ta in grodyngel och studera under en begränsad tid, dels att ha några få mindre akvarier med fisk. Läs mer i denna del.

Fokus på växter

Växter, som man odlar inomhus eller utomhus, kan användas till ett stort antal undersökningar av varierande slag, både för yngre och äldre elever. För yngre elever kan det vara spännande att se det gro och växa och för äldre elever kan det till exempel handla om studier av celler, mikroförökning av växter eller att göra statistiska beräkningar av grobarhet.

Fokus på svampar

Här hittar du allt från övningar för att sortera och gruppera svampar till systematiska undersökningar med mikrosvampar. Några övningar kring temat giftiga svampar kopplas till evolution och betydelsen av svampkunskap. För gymnasiet finns powerpoint om svampars livscykler och fysiologi som inspiration och flera förslag på laborationer med svamp.

Resurser från naturen

Vi är beroende av naturen på många sätt. Vi behöver syre för att andas och koldioxiden som vi andas ut måste tas till vara. Vår mat kommer från växterna, djuren och svamparna. Rent sötvatten, som vi använder för att dricka, tvätta oss med och för många andra ändamål, är en produkt från naturen. Våra bostäder och tekniska produkter har alla ett ursprung i råvaror från naturen. Allt är ekosystemtjänster från naturen, som vi är helt beroende av. Här finns exempel på övningar som handlar om resurser från naturen.

Mark och vatten

Marken och vattnet ger förutsättningar för livet. Upptäck den okända världen – det myllrar av liv nere i marken så väl som i minsta vattensamling.

 Hållbar utveckling

Det är ett begrepp med omfattande innehåll. Det som ryms inom detta område åter finns även inom andra delar av Resurser.