Ekologi- och miljöundervisning för nyanlända

Våren 2018 anordnade Bioresurs och Kemilärarnas resurscentrum en gemensam kursdag, med tema ekologi och miljöfrågor, för lärare som undervisar nyanlända elever i gymnasieåldern i grundskolans biologi- och kemikurser. Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor.

Läs artikel i Bi-lagan om ekologi- och miljöundervisning för nyanlända

Nedan presenteras det material som tagits fram gemensamt av de lärare som deltog i kursdagen, medverkande föreläsare och de nationella resurscentrumen.


 

Undervisningsmaterialet omfattar nedanstående fyra delar

Ekologi

Ekologi handlar om att känna igen organismer och undersöka hur de interagerar med varandra, beskriva miljöfaktorer och deras inverkan på organismvärlden och att bli medveten om hur människan påverkar ekosystemen. Det är ett centralt och omfattande område i svensk biologiundervisning, men som inte alltid prioriteras i biologiundervisningen i andra länder vilket medför att nyanlända elever kan sakna förkunskaper.

Till undervisningsmaterialet Ekologi, centrala begrepp och praktiska tillämpningar

Vattenkemi

Vattenfrågor har både kemiska och biologiska aspekter och i många fall samverkar dessa. Den här delen har i första hand en kemisk inriktning.

Till undervisningsmaterialet Vattenmiljöer, centrala begrepp och praktiska tillämpningar

Arter och organismgrupper

Kunskap om organismer är central för att förstå ekologiska samband, betydelsen av att bevara den biologiska mångfalden och förstå hur hur förändringar i miljön påverkar organismerna. Här handlar det om att lära sig känna igen organismer i svensk natur för att kunna tillämpa kunskaperna inom exempelvis ekologi och i samband med problem som rör naturmiljöer.

Till undervisningsmaterialet Arter och organismgrupper, centrala begrepp och tillämpningar

Uteaktiviteter och exkursioner till sjö, skog eller annan naturmiljö

Uteaktiviteter och exkursioner ger kännedom om de lokala ekosystemen. Det här avsnittet ger exempel på övningar och undersökningar utifrån ekologiska frågeställningar anpassade till nyanlända elevers förutsättningar.

Till undervisningsmaterialet Uteaktiviteter och exkursioner till sjö, skog eller annan naturtyp