Sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända

Hösten 2018 anordnade Bioresurs en kursdag för lärare med tema sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Gemensamt diskuterades hur man som lärare kan skapa en inkluderande miljö för att prata om könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, kärlek, hormoner och smittspridning. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial. Nedan presenteras det material som tagits fram av de lärare som deltog i kursdagen, medverkande föreläsare och Bioresurs.

Läs artikel i Bi-lagan om sex-och samlevnadsundervisning för nyanlända

Introduktion till ämnesområdet sex- och samlevnad

Många lärare använder undervisningsmaterial från olika webbsidor. Till exempel har UMO, Youmo, RFSU och 1177 texter, bilder, övningar och filmer som är väl anpassade för sex- och samlevnadsundervisningen. Webbsidorna ändras ofta och det kommer hela tiden nytt material, men mer specifika tips som kom fram under kursdagen finns i länksamlingen nedan.

Undervisning i sex- och samlevnad kan kännas jobbig och väcka känslor av olika slag. Under kursdagen diskuterades kring vilka verktyg som kan öppna för det goda samtalet i klassrummet. Som lärare är det viktigt att känna av gruppen och lita på sig själv. Eventuellt kan man träffa enbart tjejerna vid ett lektionstillfälle för att prata igenom ämnesområdet och för att försäkra sig om att alla deltar. Man måste markera att närvaro krävs på lektioner om sex- och samlevnad, alla elever ska vara med. Det är en rättighet att få undervisning i sex- och samlevnad.

En lektionsserie om sex- och samlevnad

Vilka aspekter behöver vara med? Vad kan upplevas som utmanande?

Undervisningen i sex- och samlevnad, liksom all undervisning för nyanlända, handlar också om att utveckla ett språk. Det gäller att förstå vilka ord som är accepterade att använda i mer officiella sammanhang som exempelvis läkarbesök och vilka som är mer vardagliga och slangbetonade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att sätta ord på sin kropp och hur de uppfattar sig själva.

Förslag på lektionsinnehåll:

   • Börja undervisningen med en startfråga som eleverna får fundera över, till exempel: Har föräldrarna haft sex?

Eller starta med någon av filmerna nedan:

   • Visa filmerna Nästan allt om sex i Sverige. Filmerna bygger på intervjustudier med unga nyanlända och handlar om om deras önskemål och behov av information kring sexuell hälsa och sexualupplysning.
   • Att forma en identitet/sexualitet. Vad är jag i min sexualitet? Film: Sex på kartan. En animerad film från UR Play om sexualkunskap som svarar på de vanligaste frågorna som ungdomar har om sex.
   • Program på SVT-play: Kroppshets – Mia Skäringer utforskar hur vi kan förändra vår syn på våra kroppar. Frågorna i programmet fungerar att diskutera med nyanlända elever.
   • Hur visar man vad man vill? Det finns många filmer om samtycke – bland annat filmerna Samtycke om sex är lika enkelt som en kopp te (Tea Consent) eller Vill du?

Övergripande undervisningsidéer:

  • Bra med ämnesövergripande undervisning kring samlevnadsfrågor för att få med många olika aspekter. Kanske kan hela skolan ha en värdegrundsvecka.
  • Det är också bra om någon annan än läraren kan leda samtal. Samarbeta till exempel med skolkurator. I samtal med en elevgrupp ska man aldrig fråga om personliga erfarenheter, jobba istället med fallbeskrivningar.
  • Det finns kortlekar med frågor som kan användas för att prata om sex, kroppen och relationer. Ett annat förslag är att göra egna kort med frågor och svar. Till exempel ”Är det lagligt att…?” eller ”Varför har vi sex?”.
  • Att älska hela sin kropp. Det är svårt att hitta bilder på vanliga, normala kroppar i media. De flesta har redigerats på något sätt med Photoshop, filter eller liknande för att se mer perfekta ut. Rita eller sök rätt på bilder av stereotypa kvinno- och manskroppar. Vilka iakttagelser kan man göra?
  • Anordna ett tillfälle där den egna klassen och en annan klass träffas och diskuterar t.ex. samtycke (och/eller andra frågor som har med sex- och samlevnad att göra).
  • Ta upp frågor kring hur förhållanden kring sex- och samlevnad har förändrats i Sverige i ett historiskt perspektiv. Det kan gälla äktenskap, synen på identitet/genus, sexualitet, kvinnors och mäns roller, utomäktenskapliga barn m.m.

Kärlek och hormoner

Det är angeläget att prata om kroppsspråk och beteende i sex- och samlevnadsundervisningen. Hur visar man uppskattning? Vad kan man säga till varandra och vad bör man inte säga? Hur får man nya vänner? Hur blir man ihop? Hur tolkas ett nej i Sverige och hur tolkas ett nej i andra länder? Kommer det riktiga svaret direkt i Sverige? Hur är det i andra kulturer? Hur visar killar och tjejer intresse? Får tjejer visa sig intresserade?

Kärlek och könshormoner är en naturlig del i sex- och samlevnadsundervisningen. Könshormoner har stor inverkan. De styr bland annat könsmognaden, påverkar beteendet, styr menscykel och graviditet. Hormoner kan vara en bra ingång till att ta upp både positiva och negativa tankar om kärlek och sex.

Förslag på lektionsinnehåll:

 • Vad är kärlek? Låt eleverna förklara vad kärlek innebär för dem. Gör det anonymt, men be dem skriva kille/tjej på lappen. Läraren läser upp lapparna och klassen får gissa om det är en kille eller tjej som har skrivit svaret.
 • Spela upp olika scenarier på temat – Ta kontakt.
 • Vad betyder sex för dig? Låt alla svara på dator/mobil/Ipad och använd ett program där orden blir olika stora beroende på hur ofta det skrivs av deltagarna. Förslag på lämpliga program är Word Collage, Mentimeter och WordClouds.
 • Klipp ut ord bilder från RFSU:s material ”Sexualundervisning på lättare svenska”. Para ihop bild med ord.
 • Ta upp fakta och frågor kring hormoner: Endorfiner, oxytocin, testosteron, östrogen och progesteron.
 • Prata om menscykeln och visa bindor och tamponger. Experimentera: Hur mycket vatten kan bindor och tamponger ta upp? I reklamen är vätskan alltid blå. Vad kan det bero på?
 • Visa och jämför olika preventivmedel. Diskutera fördelar och nackdelar.
 • Ta upp fakta och frågor kring befruktning, fosterutveckling och förlossning.

Genus, kön och sexuell läggning

Genusperspektiv innebär ett ifrågasättande av heteronormen, att enbart heterosexualitet är det normala. Det innebär ett tvärvetenskapligt  förhållningssätt där biologi, samhällsvetenskap, historiskt perspektiv och religiösa frågor kommer in.

Förslag på lektionsinnehåll:

 • Vilken är den svenska normen? Är det att vara vit, man, heterosexuell, medelålders, medelklass…? Få personer passar in i denna norm och vi är alla normbrytare på ett eller annat sätt. Vad skulle det innebära att bryta normen, till exempel att byta könsidentitet?
 • Involvera eleverna i känslan av att bryta mot normen. Hur känns det att gå mot strömmen?
 • Vissa män kan känna sig hotade när normer förändras. Var är männen i jämställdhetsdebatten?
 • Börja med att samla in tankar kring ordet ”kön” och gör en tankekarta tillsammans med eleverna. (Förarbete: Ta reda på vad ordet ”kön” heter på flera språk)
 • Att börja undervisningen kring sexuell läggning med begrepp kan kännas tryggt som en start, se exempelvis begrepp som tas upp i boken ”Den onaturliga naturen”.
 • Var är jag i min sexualitet? Kille/ tjej/ binär?
 • Visa filmen om Nästan allt om sex, Lust-olust, Säker sex, och Lust.

Smittspridning

Smittspridning gäller bakterier och virus i allmänhet. I anslutning till området sex- och samlevnad handlar det om sexuellt överförbara sjukdomar, som gonorré, klamydia, syfilis och HIV/Aids. Alla könssjukdomar sprids på likartat sätt (slemhinna mot slemhinna). I undervisningen tar vi upp

 • hur man undviker könssjukdomar
 • olika typer av könssjukdomar, symtom, behandling
 • smittspridning, smittspårning och vilka sjukdomar som ingår i smittskyddslagen med krav på testning

Förslag på lektionsinnehåll:

 • Vilka könssjukdomar finns det? Vad orsakar sjukdomarna (bakterier, virus och andra organismgrupper)?
 • Sjukdomen gonorré kan kopplas till diskussioner kring antibiotikaresistens. Vilka hälsoeffekter skulle det bli om man inte kan behandla gonorré med antibiotika? Vad krävs för att minska risken för att bakterierna utvecklar antibiotikaresistens?
 • Går det att vaccinera mot könssjukdomar? Vilken/vilka i så fall?
 • Preventivmetoder som skyddar eller inte skyddar mot könssjukdomar.
 • Hemuppgift: Eleverna skriver svar på frågor som läraren ställer. Eleven svarar som ”experten”.
 • Samarbeta med andra ämnen kring spridning av könssjukdomar, t.ex. spridning av syfilis i ett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv, samt uppkomst och spridning av HIV.

Filmer:

 • Andreas Lundstedt i Alcazar berättar om HIV i Youtube-filmer.
 • Sex och könssjukdomar i serien Nästan allt om sex i Sverige från Region Norrbotten.
 • Hur gör man, en film från UMO.

Utvärdering/ bedömning

Vad kan man bedöma av elevernas insatser inom området sex- och samlevnad?
Självklart kan man bedöma elevernas faktakunskaper och begreppsförståelse inom de olika delområdena, samt förmågan att skilja mellan fakta och värderingar. Detta kan eleverna visa både skriftligt och muntligt. Det skriftliga underlaget kan utgöras av t.ex. en podd, diskuterande och reflekterande skrivuppgifter och mer traditionella prov. Det som inte ska bedömas rör elevernas personliga åsikter och uppfattningar, men i detta sammanhang är det viktigt att undervisningen grundas i skolans värdegrund.

Länksamling

Skolinspektionens rapport från februari 2018
Tematisk kvalitetsgranskning 2018. Diarienummer: 400-2016:11445
Skolinspektionens rapport efter att ha granskat kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Granskningen planerades och genomfördes under hösten 2017.

Den onaturliga naturen
Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. En skrift från RFSU 2013

Youmo i praktiken
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Kapitel som tar upp hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och aktuell lagstiftning har utökats i en uppdaterad version från december 2018. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf.se.

Filmer: Nästan allt om sex i Sverige
Sex filmer om sex (20-25 minuter) anpassade för unga nyanlända: Det här är sex, Den sexuella kroppen, Homo, bi, trans och queer, Sex och könssjukdomar, Att bli med barn eller inte, Lagar om sex. Filmerna och övrigt material kommer från ett projekt som genomförts i samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Filmer: Kroppshets – Mia Skäringer utforskar hur vi kan ändra vår syn på våra kroppar.
Finns på SVT Play. Avsnitt 1: Vi är ju hjärntvättade till att tro att vi inte duger. Avsnitt 2: Jag fick så mycket ny bekräftelse när jag blev smal och avsnitt 3: Jag får vara tjock, smal, hela registret.

Film: Sex på kartan
Tecknad film som bygger på ungdomars egna frågor. Producerad av RFSU och UR.

Film om samtycke: Tea Consent
Tecknad film på youtube som förklarar samtycke genom att bjuda på en kopp te. Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios.

Filmer om samtycke: Vill du?
Sju korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor producerade av RFSU.

Metodbok: Sexualundervisning på lättare svenska.
Ett utbildningsmaterial från RFSU.