Styrdokument

 

Grundskolan – biologi enligt Lgr 22

Ändringarna som började gälla från höstterminen 2022 för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Skolverket har ämnessidor för alla ämnen med länkar till aktuella kursplaner och kommentarmaterial.

Bioresurs gjorde i samband med införandet en jämförelse mellan grundskolans biologi i Lgr11 och Lgr22 med färgmarkeringar för formuleringar som förändrats (wordfil, laddas ned).

Gymnasiet – biologi enligt Gy11 och Gy25

Från läsåret 2025/26 gäller nya ämnesplaner för gymnasiet. För att underlätta arbetet med att sätta sig in i förändringarna för biologiämnet har Bioresurs gjort ett jämförelsedokument där nuvarande och kommande syfte, övergripande mål och centralt innehåll är placerade bredvid varandra.

Gymnasiet – naturkunskap enligt Gy11 och Gy25


 

För yngre elever

Årskurs 1-3: Året runt i naturen

Övningar kring årstidsväxlingar i naturen, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider finns under Årstiderna och naturen. Övningar för att gruppera och lära sig känna igen djur, växter och svampar i närmiljön finns under Organismer (både under Arter, och under t.ex. Svampar). Övningar för att lära sig om näringskedjor hittar du under Ekologiska begrepp och modeller.

 

Årskurs 1-3: Kropp och hälsa

Övningar om människans organ, deras namn och översiktliga funktion hittar du under Kropp och hälsa. Där finns även länkar till övningar om upplevelser med våra sinnen och om kropp och hälsa.

Årskurs 4-6: Natur och miljö

Övningar om liv och livets utveckling och evolutionsteori hittar du under Evolution. Övningar om biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön finns dels under Organismer och dels under Hållbar utveckling där vi exempelvis har ett material om invasiva arter, ett av hoten mot biologisk mångfald. Övningar om näringskedjor och kretslopp samt ekosystemtjänster hittar du under Ekologi, och under Ekologiska begrepp och modeller hittar du utvalda övningar om fotosyntes och cellandning. Övningar för att lära sig mer om gruppering av arter av djur, växter och svampar hittar du under Organismer.

Årskurs 4-6: Kropp och hälsa

Övningar om människans organsystem och sjukdomar hittar du under Kropp och hälsa. Där finns även övningar om sexualitet och relationer.

För äldre elever