Temaområden för förskola och grundskola F-6

Hej och välkommen till en sida som har som syfte att vara ett stöd till dig som pedagog i förskola, fritidshem och i grundskolans tidiga år.

De teman och arbetsområden som du möter på de här sidorna ger förslag på hur man kan jobba med framförallt biologi. Du behöver inte vara specialist för att ta dig an ett område. Ett syfte är att dessa teman och arbetsområden även ska passa dem som känner sig en aning osäkra på naturvetenskap och NO-ämnen. Du kan självklart plocka de delar och övningar som passar just din barn/elev-grupp och ditt sätt att undervisa. Vi hoppas att du kommer att ha användning av detta material.

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2016):

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

 

Kursplan biologi grundskolan

Från ämnets syfte

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.”

 

Som pedagoger har vi skyldighet att se till att alla våra elever får möjlighet att nå de mål som finns beskrivna i kursplanerna, men vi har även frihet att välja på vilket sätt vi vill jobba mot dessa mål. I det här materialet kanske vissa av övningarna passar bäst att göra utomhus, andra lämpar sig bättre inomhus och ytterligare andra går lika bra att genomföra såväl ute som inne. Eftersom olika sätt att lära och olika miljöer passar olika bra för olika barn svarar denna blandning av undervisningens ”var” för att på bästa möjliga sätt leva upp till skolans uppdrag enligt läroplanen. Att skapa en levande och trygg social gemenskap som på bästa sätt bäddar för en god lärandemiljö kräver förstås en variation av de didaktiska frågorna ”hur?” och ”var?”.

Kursplan Biologi grundskolan

Bastardsvärmare. Foto: Bioresurs

Naturen

Att barn/elever ska få möjlighet att upptäcka och få förståelse för och kunskap om naturen poängteras i både Kursplanen för biologi för grundskolan och i Läroplanen för förskolan.

I Mål för förskolan nämns bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:
•  utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra,
•  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…,
•  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

I den inledande texten till Kursplanen för biologi för grundskolan står det bland annat undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen”. Vidare nämns att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi, genomföra systematiska undersökningar och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

Utmaningarna från Bioresurs

I Utmaningarna ges tips på uteaktiviteter för dig som är lärare/pedagog i förskola, fritidshem och grundskola F-6. Vi vill inspirera till att gå ut och upptäcka allt intressant och spännande som finns i naturen. Varje år tar Bioresurs fram en ny utmaning kring ett tema som innehåller övningar av olika slag. Utmaningarna kan användas oberoende av vilket år de tagits fram. Till hemsidan för Utmaningarna.

Fyra årstider

 Nedan finns förslag på övningar som passar att genomföra under olika årstider.

Torso. Foto: Bioresurs

Människokroppen, hälsa, livsstil och relationer

Att barn/elever ska få möjlighet att läras sig om hur den egna kroppen fungerar och få förståelse för hur livsstilen påverkar hälsa och relationer poängteras i både Kursplanen för biologi i grundskolan och i Läroplanen för förskolan.

I Mål för förskolan nämns bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
•  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

I den inledande texten till kursplanen för biologi för grundskolan står det bland annat undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen”. Vidare nämns att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi, genomföra systematiska undersökningar och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.