Värderingsövningar

Värderingsövningar

I Lgr 11 kapitel ett och två lyfts frågor kring normer och värden. Det är skolans mål att varje elev respekterar andra människors egenvärde, att man tar avstånd från förtryck och kränkande behandling och att man ska kunna uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Ett sätt att hjälpa grupper till att aktivt förhålla sig till och ifrågasätta egna värderingar och beteendemönster, är att använda sig av olika gruppövningar, värderingsövningar.

Att jobba med värderingsövningar kräver en del av både läraren och gruppen. Som lärare måste man vara lyhörd och uppmärksam på hur gruppen och enskilda elever ställer sig till de frågor man tar upp och hur eleverna bemöter varandra. Det är av stor vikt att alla känner sig trygga och att det är okej att uttrycka sin mening. Anpassa frågorna efter gruppens sammansättning och trygghet och se till att alltid förbereda och efterarbeta noga så att inget blir ”hängande i luften”. Värderingsövningar är ett bra sätt att inleda samtal om frågor som saknar givna svar. Eleverna får träna sig i att uttrycka sina egna åsikter, motivera sina ståndpunkter och  lyssna på andra.

För att övningarna ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att läraren tänker på följande:

Ge utrymme för dem som vill motivera sin ståndpunkt.
Ingen får kommentera de andras svar.
Läraren tar inte ställning eller värderar svaren.
Deltagarna får byta ståndpunkt när de vill under övningen.

Diskussioner kring frågan man tagit upp, sker först efter det att värderingsövningen är avslutad, inte under själva övningen. Inled alltid med ett neutralt påstående som till exempel ”jag gillar att bada på sommaren” eller ”kaffe är äckligt”.

Heta stolen

Heta stolen är en bra övning för att samla de åsikter som finns i gruppen. Deltagarna sätter sig på stolar i en ring, det ska finnas en stol mer än antalet deltagare. Läraren ger ett antal påståenden som eleverna ska ta ställning till. De som håller med i påståendet reser sig och byter plats. De som inte håller med eller är tveksamma, sitter kvar på sin plats. Nu kan några elever få motivera varför man valde att sitta kvar alternativt varför man valde att byta plats. Kom ihåg att det är frivilligt om man vill motivera sitt ställningstagande. Tips på påståenden:

Man kan ha flera ”bästa kompisar”.
Alla människor är lika mycket värda.
Man ska alltid säga vad man tycker.
Alla får klä sig som man vill.
Tjejer och killar behandlas likadant.
Det är okej att ha en bästa kompis av motsatt kön.
Det är okej att vara kär i/ihop med någon av samma kön.

Stå på linje

Stå på linje liknar ”heta stolen” på det sättet att eleverna får påståenden som de ska ta ställning till, men här kommer svaren också att graderas. Det innebär att alla åsikter blir synliga inför hela gruppen på ett annat sätt.

Numrera sex A4 papper från 1-6 och lägg ut dem på golvet i ordning. Nu läser läraren ett påstående och eleverna ställer sig på den siffra som passar in på dem. Numer ett betyder att man inte håller med alls och numer sex betyder att man håller med helt och hållet. Låt några elever motivera varför de ställt sig på den siffran de står på. Kom ihåg att det är frivilligt om man vill motivera sitt ställningstagande. Tips på påståenden, se ovan under ”Heta stolen”.

Fyra hörn

Fyra hörn är en övning för att synliggöra åsikter och tankar i gruppen. Den kan också användas för att fördjupa en ”heta stolen”- eller en ”stå på linje”-övning, genom att arbeta vidare med ett påstående och ett motiv.

Läs upp ett scenario eller en fråga med tre svarsalternativ för eleverna. Visa vilka tre hörn i rummet som representerar respektive svarsalternativ och förklara att det också finns ett fjärde hörn för dem som inte håller med om något av de tre svarsalternativen eller som har ett eget förslag. Låt eleverna få lite betänketid och be dem sedan ställa sig i det hörn som stämmer bäst överens med vad de tycker i frågan. Eleverna i varje hörn pratar en stund tillsammans om varför de valde just det hörnet. Om någon elev står ensam i ett hörn, ställer sig läraren där och pratar med den eleven. Varje hörn får sedan berätta om vad de har pratat om. De som vill byta hörn efter att ha hört alla får göra det. Övningen kan avslutas med en efterdiskussion.