Utmaningen 2008: Lär känna några vanliga växter

Utmaningen handlar om att lära sig mer om den biologiska mångfalden av växter i närmiljön.

Årets utmaning går ut på att
– hitta ett innovativt sätt att jobba med artkunskap
– eleverna ska lära sig känna igen minst åtta ”nya” växter och dess artnamn.

Till styrdokument

Ur målformuleringarna i läroplanen för förskolan:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Ur kursplanen för biologi, centralt innehåll i årskurs 1-3 i de naturorienterade ämnena:

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Centralt innehåll i årskurs 4-6 i biologi:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Utmaningen 2008/2009 om artkunskap och växter

Gör så här:

1. Fundera och resonera i klassen
– Är det viktigt att känna igen och kunna namn på växt- och djurarter?
– Är det viktigt att det finns många olika arter av växter och djur t.ex i en skog? Skriv ner klassens tankar.

2. Välj växtarter:
– Bestäm vilka växtarter i skolans närmiljö som eleverna i klassen ska lära sig och på vilket sätt ni ska arbeta med utmaningen.
Skriv ner: Hur ni valdes arterna ut och hur har klassen har jobbat för att lära sig arterna.

3. Undersök och dokumentera:
Välj minst en växt att undersöka lite mer.
– Hittar ni växten i olika växtmiljöer t.ex. både bland träd och på en öppen gräsmark. Beskriv växtmiljöer där ni hittar växten.
– Följ växten t.ex. från höst till vår/försommar eller från blomning tills den har vissnat eller från knopp tills den har slagit ut.
Notera datum och beskriv växten vid några tillfällen med ord och bild.
– Iaktta växten vid ett tillfälle under 15 minuter. Är det något/några djur som besöker växten? Vilka djur? Vad gör djuren där?