Utmaningen 2010: Leta småkryp i vatten!

Utmaningen handlar om att eleverna:

 • upptäcker och beskriver olika småkryp som finns i vatten.
 • beskriver hur de lever och är anpassade till miljön.
 • skriver en berättelse (max. 400 ord) och gör en teckning utifrån sina iakttagelser.

RESULTAT: Se hur skolorna arbetade med utmaningen!

Här publicerar vi en del av allt material som blivit inskickat till oss från skolor och förskolor. Vi tackar alla förskolor/skolor som bidragit med material och hoppas att det kan ge inspiration till undervisningen i biologiämnet!

Till styrdokument

Ur målformuleringarna i läroplanen för förskolan:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Ur kursplanen för biologi, centralt innehåll i årskurs 1-3 i de naturorienterade ämnena:

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Centralt innehåll i årskurs 4-6 i biologi:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Kom igång…

I närheten av de flesta skolor finns säkert något vattendrag, damm, sjö eller havsvik. Det behöver inte vara någon stor vattensamling – överallt där det finns vatten i naturen finns det liv! I isfria vatten kan man leta efter smådjur året om och det är intressant att återkomma flera gånger till samma vatten för att lära känna de smådjur som lever där.

Material som är bra att ha:

 • Fälthandböcker
 • Luppar*
 • Plastlådor att hälla upp djuren i (Godisburkar och kakburkar, som man kan få utan kostnad, går bra att använda).
 • Håvar* (Håvar kan tillverkas av stora silar med skaft (20-25 cm i diameter), som man brukar använda i hushållet. Silarna fästs med exempelvis kraftig tejp på kvastskaft.
 • Små burkar eller isfack för att sortera de insamlade djuren i grupper.
 • Engångsskedar i plast för att hämta upp smådjur.
 • Eventuellt plastpipetter som skurits av så att det går att suga upp smådjur*.
 • Eventuellt bestämningsduk för smådjur i vatten. Kan inköpas från företag som säljer skolmaterial.
 • Eventuellt vattenkikare*. Beskrivning för att tillverka en vattenkikare finns i Bi-lagan nr 2-2009, se månadsuppslag för juni.

* För uppgifter om inköpsställen, se sidan Inköp.

Användbar litteratur:

I serien Linnélektioner, som getts ut av Bioresurs, ingår två häften som kan ge stöd och inspiration. I häftet Uteklassrummet beskrivs hur man kan undersöka småkryp och göra iakttagelser och i häftet Berättarteknik presenteras en metod för hur elever kan skriva berättelser med småkryp i huvudrollen. Dessa häften kan hämtas utan kostnad som pdf-filer via nedanstående länkar, men tryckta häften kan också beställas från företaget Hands-On Science (länk: www.hos.se).

Uteklassrummet
s 6-7 för lärare som undervisar yngre elever
s 8-9 för lärare i hela grundskolan
s 17-19 för lärare i hela grundskolan (handlar inte enbart om vattenundersökningar)

Berättarteknik
s 2-26 beskriver en metod för att skriva berättelser med utgångspunkt i iakttagelser om småkryp.
Mer om skrivmetoden finns på http://www.makete.se/utmaningen-2010, där Veronica Grönte, författare till häftet Berättarteknik, ger ytterligare tips.

Bi-lagan nr 2-2009 har tema vatten. Månadsuppslagen för augusti, maj och juni handlar om småkryp och kan ge inspiration till arbetet. Även andra månadsuppslag som inte handlar om småkryp kan bredda och fördjupa arbetet.

Liv i sjö, ett mycket användbart häfte som tagits fram av Göteborgs Naturhistoriska Museum. I häftet presenteras vanliga grupper av smådjur som lever i sötvatten. Häftet finns att ladda ner utan kostnad från museets webbsida.

Lars-Henrik Olsen: Smådjur i sjö och å. 1999. Prisma Bokförlag. ISBN: 9789151834917

Håkan Elmquist: På jakt efter små djur i sjö och å. 2009. Prisma Bokförlag.
ISBN: 9789151852492