Utmaningen 2012: Följ ett träd året om

Utmaningen handlar om att följa årscykeln hos ett träd, från vinter till sommar eller ända fram till dess att löven faller på hösten. Välj att arbeta med ett eller flera träd av samma art eller göra en jämförelse mellan olika arter.

RESULTAT: Se hur skolorna arbetade med utmaningen! Nu publicerar vi en del av allt material som blivit inskickat till oss från skolor och förskolor. Vi tackar alla förskolor/skolor som bidragit med material och hoppas att det vi publicerar kan ge inspiration till undervisningen i biologiämnet!

Till styrdokument

Ur målformuleringarna i läroplanen för förskolan:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Ur kursplanen för biologi, centralt innehåll i årskurs 1-3 i de naturorienterade ämnena:

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Centralt innehåll i årskurs 4-6 i biologi:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Det finns mycket att studera i anslutning till träd!

Översiktlig planering:

 • Följ ett träd under en längre tidsperiod. Upptäck och beskriv hur trädet ser ut och hur det förändras under året. Avbilda trädet med foton eller ritade bilder.
 • Berätta om andra arter som finns i och runt trädet. Beskriv hur de lever och är anpassade till miljön. Rita och/eller fotografera.
 • Skriv en saga eller en dikt där årstidsväxlingarna finns med. Använd exempelvis orden livscykel, art, knoppar, blomma, frö, bladverk och kanske symbios.

Tips och idéer

 • Hur ser olika trädarter ut? Mät höjd och omkrets på träden. Jämför knoppar, blad, blommor, frukter, bark och trädens form. Hur sprids pollen? Hur sprids frön? Så frön från trädet och iaktta hur frön gror och utvecklas och hur frukter sprids.
 • Ta in en kvist innan den slår ut på våren. Sätt den i vatten i klassrummet och se vad som händer. Avbilda genom att rita/måla.
 • I vilka miljöer finns de olika arterna? Växer de ljust eller mörkt, torrt eller fuktigt och näringsrikt eller näringsfattigt?
 • Ta reda på hur högt ett träd är, hur stor diametern är och om möjligt hur gammalt det är.
 • Ett träd är i sig ett litet ekosystem och räknar man dessutom in arterna som finns i trädets närområde hittar man många olika grupper av organismer, exempelvis fåglar, insekter, spindeldjur, mossor, lavar och svampar. Sätt upp fågelholkar och studera fåglarna som flyttar in.

Exempel granen: Upptäck, utforska och lär om träden i skogen.

Mycket intressant finns att upptäcka kring de olika träden i skogen. Vi har valt att exemplifiera med granen, men på liknande sätt kan andra träd studeras.

Till vänster syns granens han- och honorgan. De små, gulaktiga hankottarna, som syns på bilden, bildar pollen och den stora rosaröda honkotten innehåller fröämnen. Barrträden har inga blommor, de saknar ståndare och pistiller.

Efter pollinering och befruktning på våren utvecklas granens frön. Under följande höst och vårvinter spricker kottfjällen upp och de mogna fröna kan falla ur. Låt ett frö falla till marken. Vilken funktion har vingen som sitter på fröet?

Många djur äter granens frön. En ekorre har ätit frön från grankotten t.v.

En mängd småkryp lever i granar. Trä en stor plastpåse (sopsäck) över en grangren och skaka kraftigt. Häll upp innehållet i vita plastlådor. Sortera djuren i grupper.

Jämför lövträden och barrträdens blad. Barrträdens blad är anpassade för att klara vinterns torka och kyla genom att barren har liten yta och ett tjockt vaxskikt. Klyvöppningarna är nedsänkta och sitter i långa rader längs barret, vilket man kan se i en stereolupp.

Dokumentation

Dokumentera genom att fotografera, rita och skriva. I serien Linnélektioner, som getts ut av Bioresurs, ingår ett häfte, Berättarteknik, som kan ge stöd och inspiration till hur man kan göra iakttagelser sedan skriva berättelser. Detta häfte kan hämtas utan kostnad som pdf-fil via Bioresurs hemsida (se Skolprojekt Linné, men tryckta häften kan också beställas från företaget Hands-On Science (www.hos.se). Mer om skrivmetoden finns på www.makete.se, där Veronica Grönte, författare till häftet Berättarteknik, ger ytterligare tips.

Litteratur och webbreferenser

Från tidigare nummer av Bi-lagan finns tips på hur man kan arbeta med Trädets liv och miljön runtomkring:

 • Trädets historia, låt ett träd berätta, från extra Bi-lagan februari 2006
 • Följ ett träd året runt: sälg, från extra Bi-lagan november 2006
 • Djurgranen- vad gömmer sig bland barren?, från Bi-lagan nr 2 december 2004

Boken ”Barn och naturvetenskap- upptäcka, utforska, lära” (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée) ger många exempel på hur lärare kan använda sig av ett utforskande och undersökande arbetssätt tillsammans med barnen/eleverna i undervisningen. Boken behandlar hur utforskande projekt kan påbörjas och på vilka sätt det är möjligt att ta fasta på barns frågor. Författarna ger exempel från förskola, skola och lärarutbildning för att utveckla förståelsen för naturvetenskapligt utforskande med barn. Boken kan beställas på www.liber.se

På Naturskoleföreningens hemsida, www.naturskola.se, finns länkar till olika naturskolor. Exempelvis har naturskolan i Nynäshamn under ett år, månad för månad, dokumenterat träd och deras årscykel, se följande länk till Nynäshamns naturskolas webbportal, följ fyra träd. På Naturskoleföreningens hemsida finns också en presentation av böcker i serien ”Att lära in ute”, som är mycket användbara för uteverksamhet.

På hemsidan från organisationen ”Skogen i skolan”, www.skogeniskolan.se, fliken Övningar, finns ett stort antal övningar med koppling till träd. En sökmotor gör det lätt att hitta lämpliga övningar för olika åldersgrupper.