Fåglarnas liv

Fåglarna finns runt omkring oss och många arter är lätta att studera. De kommer fram till fågelbordet på vintern och på våren hör vi sången som berättar att fortplantningen är på gång. Låt eleverna lära känna några av de vanliga arterna som finns runt skolan/förskolan; hur de ser ut, hur fortplantningen går till, vilken mat de behöver och hur de är anpassade till miljön. Fåglarna blir på så sätt en ingång till att förstå mer av exempelvis ekologi och evolution.

Redovisningar av skolornas arbete med Utmaningen 2013 om fåglar (Bi-lagan nr 3 2013).

Styrdokument

Temat ”Fåglarnas liv” passar in på många områden med biologisk inriktning som finns med i de nya styrdokumenten för förskola och grundskola. Se nedan valda delar ur Läroplanen för förskolan och Kursplanen i biologi för grundskolan.

Ur läroplanen för förskolan (Mål):

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Kursplanen i biologi för grundskolan

Centralt innehåll i årskurs 1-3 i de naturorienterade ämnena: Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Centralt innehåll i årskurs 4-6 i biologi:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Vi hoppas att många arbetar med fåglar i skolan. Speciellt vill vi lyfta möjligheten att skriva berättelser med utgångspunkt i någon fågel. De har ofta ett spännande och dramatiskt liv som inbjuder till att skriva berättelser.

Tänk så mycket som kan hända under en liten fågels liv! Den börjar sitt liv tillsammans med syskonen i en holk eller fågelbo. Fajtas om maten, prövar vingarna och upplever för första gången hur de bär. Äter sig stor och fet för att klara vinterns påfrestningar eller ger sig ut på en strapatsrik flyttning till sydliga länder. Hur ska det gå? Vilka faror möter den lilla fågeln under tiden? Sedan kommer våren på nytt, vinterns påfrestningar är glömda och det är dags för fjolårets fågelunge att söka en partner för att skaffa egna ungar. Men kanske blir det möjlighet till lite vänsterprassel och vem som är pappa till ungarna i boet är inte alltid så säkert! Verkligheten är tillräckligt dramatisk för att ge stoff till många berättelser om fåglarna i närmiljön. Bygg berättelserna utifrån iakttagelser och en faktabakgrund, med en fågel som huvudkaraktär, och lär om naturen samtidigt som skrivförmågan övas.En teknik för att skriva spännande berättelser beskrivs i häftet Berättarteknik, utgivet av Bioresurs med Veronica Grönte som huvudförfattare. Häftet finns i pdf-format tillsammans med ett omfattande stödmaterial på Bioresurs hemsida (se Linnéprojekt, Linnélektioner, idéhäfte 1, Berättarteknik). Häftet kan också beställas från Hands-On Science, www.hos.se.

Frågor att arbeta med

Det finns mycket spännande att studera och undersöka som rör fåglar. Hämta inspiration om fåglar från bl.a. artiklar i Bi-lagan. Alla nummer av Bi-lagan kan hämtas utan kostnad som pdf-filer från Bioresurs hemsida. Nedan finns exempel på frågor som barnen/eleverna kan arbeta med:

1. Vilka fåglar finns i närmiljön? Hur känner man igen fåglarna?

Räkna vinterfåglar vid fågelbordet sista helgen i januari tillsammans med Sveriges ornitologiska förening, www.sofnet.org, se ”Vinterfåglar inpå knuten”

2. Hur låter olika fåglar? Kan man locka till sig fåglar genom att härma läten?

Det finns t.ex. appar till mobilen och iPaden med fågelläten, se nedan.
Spela upp fågelsång för fåglar i början av häckningssäsongen när de hävdar revir genom att sjunga. Kanske lyckas man lura dem så de tror att man är t.ex. en bofinkshane som inkräktar på reviret genom att sjunga som en bofink. Prova med bofink, talgoxe, blåmes, lövsångare eller grönfink. Ibland sjunger fåglarna starkare eller kommer flygande för att leta efter den fågel som sjunger.

3. Vad äter olika fåglar helst? Vilka beteenden har de olika fågelarterna när de samlas vid fågelbord för att äta?

Tillverka fågelmatare och studera fåglarna som kommer och äter.Artiklar från Bi-lagan:
Vid fågelbordet från Extra-Bi-lagan 2005
Fågelbordet – ett eldorado för etologisk undersökning från Bi-lagan nr 3 2007
Mesig eller kaxig från Bi-lagan nr 2 2005 om hur man kan bygga fröautomater av engångsmaterial. Samarbete mellan biologi och teknik.
På hösten kan man prata om att fåglar lägger upp förråd inför vintern och göra en övning utomhus. Eleverna får gömma några ekollon eller nötter i början av lektionen. Efter att ha gjort något annat ett tag ber man dem att leta upp sina ekollon. Det är svårare än man tror att hitta igen dem, och några blir alltid kvar. Det finns två poänger med övningen, dels att man inser att fåglar kan vara ganska smarta, dels att fröspridning med fåglar faktiskt fungerar. Exempelvis bidrar nötskrikan starkt till spridning av ek.

4. Vilka fåglar häckar i närmiljön? Vilka bostäder passar olika fågelarter?

Sätt upp färdiga fågelholkar eller tillverka egna. Ofta dröjer det något år innan fåglarna bygger bo i nya holkar, om det redan finns gamla holkar som är uppsatta kan man börja med att följa häckningarna i dessa. Stör inte fåglarna under häckningen. Studera fåglarna på avstånd med kikare och följ hur de bygger bo och matar sina ungar. Även häckningen i naturliga fågelbon kan studeras. Exempelvis bygger skator väl synliga bon, ofta i träd nära hus. När det inte är häckningssäsong kan man leta efter gamla fågelbon och studera form och bomaterial. Se tips från Biotopia och Naturhistoriska riksmuseet med beskrivningar av hur man bygger olika holkar.
Häckningar kan följas kontinuerliget med en kamera, se tips från Biotopia och Bi-lagan nr 2 2005, månadsuppslaget ”Hemma hos reportage”
Undersök om fågelbon med konstgjorda ägg blir angripna av andra fåglar eller däggdjur. Se Bi-lagan nr 2 2005, månadsuppslaget ”Ägg på menyn” Eleverna bygger enkla fågelbon och tillverkar olika varianter av ägg av mjuk lera. Dessa fågelbon placeras sedan ut i naturen och eleverna kan se märken i de konstgjorda äggen om fåglar eller däggdjur angriper äggen.

5. Varför flyttar vissa fåglar till varmare länder medan andra stannar kvar? Vilka flyttar längst? Hur går det till att märka fåglar? Hur kan fåglarna orientera sig under de långa förflyttningarna?

Ta gärna kontakt med lokala ornitologiska föreningar, se Sveriges ornitologiska förening. Kanske är det möjligt för eleverna att vara med om fågelmärkning.
Se även Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, med exempelvis statistik över fågelmärkning och återfynd.

Appar och webbsidor

Flera bra fågelappar finns till mobilen, exempelvis:

Krax är en gratis app utvecklad för både iPhone och iPad som innehåller bilder, fakta, fågelläten, sång och även varningsläten från över 100 arter.

Kvitter har utvecklats för både iPhone och iPad och kan införskaffas till låg kostnad på App Store. 167 fågelläten finns just nu med bilder på fåglarna. Man kan också göra små quizzar med fågelläten.

LärKvitter är en app för att öka kunskapen om fåglar i odlingslandskapet. Den innehåller fågelsång, korta faktatexter och beskriver hur man kan skapa gynnsamma miljöer för fågelarterna. Längst upp i appens vänstra hörn finns en liten ikon för fågelartens sång. Applikationen, som är gratis, hämtas från Jordbruksverkets hemsida och fungerar för både Android och iPhone.

Webbsidor om fåglar

Naturskoleföreningens hemsida, finns länkar till olika naturskolor. Exempelvis har Naturskolan i Nynäshamn många bra pedagogiska tips kring fågelmatning, se www.nynashamnsnaturskola.se, länken Projekt/Kampanj, Fågelmatningstävling vintern 2012/2013 och klicka på länken ”Mata fåglar”.På Naturskoleföreningens hemsida finns också en presentation av böcker i serien ”Att lära in ute”, som är mycket användbara för uteverksamhet.

P2-fågeln presenterar olika fågelarter med bilder, faktatexter och läten. Faktatexterna tar upp kännetecken, utbredning, fortplantning och beteende och man kan också lyssna på reportage om olika fågelarter. Här finns tips på hur man kan göra fågelmat och fågelmatare med enkelt material så som kakburkar. En gratisapp från www.sverigesradio.se gör det lättare att nå sidan från mobilen.

Sveriges ornitologiska förening, SOF är en riksomfattande förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning. Här finns också kontaktuppgifter till regionala och lokala föreningar.

Svalan, ett rapportsystem för fåglar som utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken, SLU. Det är en bra sida om man vill ta reda på vilka fåglar som setts på vilka platser, man kan söka på art eller på område.

Naturhistoriska riksmuseets webbportal har en bra sida om fåglar. (Sök på fåglar på startsidan eller klicka på rubriken ”Fakta om naturen och rymden”. Här finns rubriken ”Djur” med underrubriken ”Fåglar”. Här kan man läsa om vanliga fåglar, skelett från fåglar, fågelringar, fågelungar- från ägg till utflugna, spår efter fåglar, hotade fåglar och utrotade fåglar, samt lyssna på fågelläten. Här finns också beskrivningar av hur man bygger fågelholkar. Har eleverna frågor om fåglar kan de maila till jourhavande biolog. Ett Myller av Liv (se Bioresurs startsida, länken Tema) är en webbportal som beskriver olika naturtyper och de organismer som lever där, bland annat fåglar.

Boktips

I boken ”Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete” av Ann Åberg Hillevi Lenz Taguchi beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med den pedagogiska dokumentationen som verktyg erövrar pedagoger och barn tillsammans en etisk medvetenhet som leder fram till ett mer demokratiskt arbetssätt. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver Ann Åberg gruppens erfarenheter. Ett projekt som förskolan arbetade med kallades för ”Kråkprojektet” och gemomfördes i samarbete med lärarhögskolan i Stockholm. I projektet valde lärarna att fördjupa sig i barnens egna frågor om kråkor och då hände något…Boken Fågelsång är skriven av Jan Pedersen och Lars Svensson. Den innehåller 150 svenska fåglar och deras läten. (Fem exemplar av boken lottas ut bland de skolor som anmäler sig före den 1 mars 2013.) Förlag: Max Ström. Utgivningsår 2011. ISBN: 9789171262103L

Fågelguiden: Europas och medelhavsområdets fåglar i fält av Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström. Förlag Bonnier Fakta, 2010. ISBN: 9789174240399

Mata fåglarna av Niklas Aronsson. Boken ger svar på de vanligaste frågorna kring fågelmatning. Förlag: Naturbokhandeln. Utgiven 2006. ISBN: 9789188124340

Första fågelboken av Lars Klinting. Förlag Rabén & Sjögren. Utgiven 1987 (tillfälligt slut på förlaget) ISBN 912959023X

Tack!

Karin Lindström på Biotopia, Uppsala, har bidragit med många bra tips till Utmaningen 2013 om hur man kan arbeta med fåglar i skolan. Biotopia tar emot lärare/skolklasser och allmänhet och erbjuder program av olika slag, se www.biotopia.nu