Klibbticka. Foto: Bioresurs

Arter och ekosystem

Samma skog men olika upplevelser

Beskriv ett ekosystem som finns i skolans närhet med bilder. Dokumentera exempelvis en park, skog, naturlig betesmark, sjö eller våtmark. Använd mobilkamera, surfplatta eller kompaktkamera.

 

1. Gör en fotoflora

Gör en fotodokumentation av naturmiljön kring skolan. Fotografera enskilda arter såväl som miljöbilder och ange om möjligt artnamn. Det är inte så lätt att få syn på och kunna fotografera större djur i skogen, men ofta kan man se spår av djur. Inspireras av artikeln i Bi-lagan om Djuren i skogen.

Ett exempel med bilder från skogsmiljöer visas nedan tillsammas med en quiz där bilder ska matchas med artnamn.

Fjorton vanliga arter i skogen (pdf)

 

2. Vart tar allt vägen?

Döda växter och djur bryts ner av djur, svampar och bakterier. Hur kan man se att det sker en nedbrytning?

Undersök och ta reda på:

Svamparna är viktiga nedbrytare i barrskogar. Sök upp ett område i en barrskog där berghällar täcks av ett cirka decimetertjockt lager med förna, rötter och mossa. Lyft försiktigt upp skiktet och se tunna trådar av svamphyfer i vitt och gult.

Leta efter tickor som växer på träd. Hur påverkas veden av svamparna?

Se artiklarna i Bi-lagan Vilken mat gillar svampar? och Svampar till skada och nytta (oktoberuppslaget) som handlar om svampar i skogen.

Vad händer med växtligheten på hösten när ljus och temperatur minskar? Vilka träd får vackra gula och röda höstfärger? Vilka träd tappar sina blad först? Vilka löv bevaras längst och vilka bryts ner snabbast? Vilka växter är vintergröna och vilka tappar sina blad på hösten?

Studera jordprofilen. Gräv ett hål som är cirka tre decimeter djupt och studera jordprofilen. Finns där några tydliga skikt som i en podsolprofil eller liknar jorden mer brunjord där inga tydliga skikt finns? Ta reda på vilka skikten är i en podsolprofil, vad de innehåller och hur de bildas. Varför bildas inte några tydliga skikt i en brunjord? Hur kan man se på växtligheten att det är en brunjord (örter, gräs, ädellövträd) eller en podsol (barrskog, ris, mossor)?

 

3. Beskriv ett ekosystem

Planera:

Avgränsa ett område. Välj ut motiv som visar på det som är speciellt utmärkande för ekosystemet: översiktsbilder som ger en helhet och bilder på enskilda, typiska arter med nyckelfunktioner i ekosystemet. Exempelvis är granen och tallen nyckelarter i barrskogar.

Studera och dokumentera: Välj ut det minsta antal bilder som visar de karaktäristiska arterna i ekosystemet och översiktsbilder som ger en god uppfattning om miljön. En person som inte besökt området ska kunna förstå vilken typ av ekosystem det är.

Studera vilka anpassningar växterna har till miljön. Miljöfaktorer som torka/fukt, skugga/ljus, näringsrik/näringsfattig mark har stor betydelse för vilka växter som trivs i området. Hur är arterna anpassade till den miljö de lever i? Undersök exempelvis om det finns arter inom området som är beroende av hög markfuktighet, ljus miljö och hög näringshalt i marken alternativt arter som lever under motsatta miljöförhållanden. Vilka arter har vintergröna blad (barr)och hur är dessa blad (barr)utformade för att klara uttorkning och kyla under vinterhalvåret?

Redovisa:

Gör ett bildspel eller en film. Presentera arterna med namn och berätta om vilken roll de har i ekosystemet. Vilka är producenter, konsumenter och nedbrytare? Visa hur arterna ingår i en näringsväv. Vilka miljöfaktorer är betydelsefulla för arterna inom området? Finns det några hot mot arterna och ekosystemet i området?