Livsstil, hälsa och kroppen

Kunskap om hur kroppen fungerar och hur den påverkas av bland annat sömn, mat och rörelse leder till att vuxna elever utvecklar en fördjupad förståelse för hur livsstilen inverkar på både kropp och hälsa. I detta sammanhang behandlas även sjukdomar och problem som är relaterade till livsstilen. Ämnesområdet har många kopplingar till aktuell forskning och diskussioner i media. Texterna i denna del kan användas som stöd för att berätta för och samtala med eleverna om hur kroppen fungerar och hur man ska leva för att må bra. Detaljer har valts bort till förmån för att beskriva samband i kroppen.
Uppgifterna är av olika slag. Det är exempelvis sorteringsövningar, quiz och laborationer som eleverna kan arbeta med självständigt eller med stöd av läraren. Eftersom elevernas behov och önskemål varierar är det nödvändigt att göra ett urval som passar den egna elevgruppen.

Ur kursplanen i biologi – särskild utbildning för vuxna – grundläggande nivå

Biologi

Kurskod: SGRBIO7
Verksamhetspoäng: 150

Den inledande texten i kursplanen för Biologi på grundläggande nivå handlar om att eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och olika faktorer som påverkar hälsan. På så sätt ska eleven stimuleras att reflektera över samband mellan olika val och deras konsekvenser.

Undervisningen ska beröra etiska, estetiska och existentiella perspektiv på frågor som rör människa och natur. Eleven ska också utveckla ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor.

Ur kursens syfte

Genom undervisningen i kursen biologi ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa
 • genomföra undersökningar i biologi
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Ur Centralt innehåll

 

Kropp och hälsa
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek, preventivmedel och ansvar.
Biologins metoder och arbetssätt
 • Sorteringar, fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation och redovisning av sorteringar och undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer
Ämnesspecifika begrepp
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet biologi för att till exempel samtala om människa, djur och natur och utvärdera arbetsprocesser.
Ur ämnet naturkunskap på gymnasial nivå

Naturkunskap

Ur ämnets syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och förmåga att reflektera över sexualitet, relationer och sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden och miljö.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att göra personliga val och ställningstaganden med utgångspunkt i kunskaper om naturen och människokroppen. Genom att samtala om och utforska sin omvärld ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla kunskaper inom ämnet för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning.
 2. Kunskaper om samband i människokroppen.
 3. Förmåga att genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.
Naturkunskap 1, 50 p Kurskod: NANNAT51

Ur Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
 • Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa

Metoder och arbetssätt

 • Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
 • Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer, sortering och mätningar.
Naturkunskap 2, 100 p Kurskod: NANNAT52

Ur Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Några vanliga sjukdomar och hur de påverkar kroppen.
 • Bakterier, virus och antibiotika.
 • Sambanden mellan individens levnadsförhållanden och hälsa, till exempel kost, motion och sömn.

Metoder och arbetssätt

 • Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
 • Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer, sortering och mätningar.
Naturkunskap 3, 100 p Kurskod: NANNAT53

Ur Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden.
 • Kunskapsområdets betydelse i samhället, till exempel inom livsmedelsproduktion, miljövård samt hälso- och sjukvård.
 • Experiment, fältstudier och observationer inom kunskapsområdet och hur de kan planeras, genomföras och dokumenteras.

I materialet beskrivs översiktligt hur kroppens organ och organsystem fungerar. Framför allt är avsikten att visa på samband i kroppen:

 • hur maten bryts ner för att energi och näringsämnen ska frigöras,
 • hur lungorna tar upp syre och avger koldioxid,
 • hur dessa ämnen transporteras ut av blodet via hjärta och blodkärlssystem till hela kroppen,
 • hur musklerna använder energirika ämnen och gör det möjligt att röra sig,
 • hur vattenbalansen är avgörande för hur kroppen fungerar
 • hur sinnesorganen, hjärnan och nervsystemet reagerar på omgivningen och styr över kroppens reaktioner.

I materialet beskrivs översiktligt hur kroppens organ och organsystem fungerar. Framför allt är avsikten att visa på samband i kroppen:

 • hur maten bryts ner för att energi och näringsämnen ska frigöras,
 • hur lungorna tar upp syre och avger koldioxid,
 • hur dessa ämnen transporteras ut av blodet via hjärta och blodkärlssystem till hela kroppen,
 • hur musklerna använder energirika ämnen och gör det möjligt att röra sig,
 • hur vattenbalansen är avgörande för hur kroppen fungerar
 • hur sinnesorganen, hjärnan och nervsystemet reagerar på omgivningen och styr över kroppens reaktioner.

Här finns dessutom en sida om Kärlek och hälsa.

Till sidan Kärlek och hälsa

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se