Naturen och människan

Att vara ute i naturen ger upplevelser av olika slag, inte minst estetiska. Vackra vyer och intressanta detaljer berör och ger bestående minnesbilder. Upptäck och beskriv det som finns i naturen och låt iakttagelserna bli utgångspunkt för undersökningar och samtal. I detta avsnitt tar vi upp samband i naturen och börjar med att visa på skogsekosystem som ett exempel på naturmiljö. Till ämnesområdet finns exempel på uppgifter. Det är övningar, quiz och laborationer som eleverna kan arbeta med självständigt eller med stöd av läraren. Eftersom elevernas behov och önskemål varierar är det nödvändigt att göra ett urval som passar den egna elevgruppen.

Ekosystem – samband i naturen

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som omfattar både de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekosystemen kan se mycket olika ut både när det gäller naturtyp och storlek. En multnande trädstam är ett ekosystem med de mossor, lavar, små djur, svampar och bakterier som lever där, men ett ekosystem kan också exempelvis omfatta ett större skogsparti eller en sjö.

VuxNwebben_naturenochmanniskan_quizekologi_skogens ekosystem_litenbildFöljande ord och begrepp kan finnas med om man planerar ett avsnitt om ekologi och utgår från skogens ekosystem.

  • Ekosystem: biologiska och icke biologiska delar
  • Biologisk mångfald: organismer – arter (exempel tickor, granbarkborre)
  • Miljöfaktorer: solexponering – skugga, fukt – torka
  • Blandskog: lövträd – barrträd
  • Export av skog och skogens ekonomiska värde

Praktisk ekologi

Att vara ute i naturen och upptäcka allt levande – känna dofter, höra fågelsång och se färgerna och formerna – ger förståelse för sambanden i naturen, men ger också positiva upplevelser och hälsovinster. Övningarna handlar om att göra iakttagelser och enkla undersökningar, samt dokumentera med foto eller på annat sätt.

Övningar i praktisk ekologi

Använd naturen

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att fritt vistas i naturen, men den innebär också skyldigheter. Bär och svamp får exempelvis plockas i naturen och det finns också vilda växter som går att använda till mat. Övningarna handlar om vilken betydelse naturmiljöer har för oss människor, samt om att lära känna vanliga och ätbara växter.

Övningar till använd naturen

Grupper av organismer

Om man känner igen några av de vanliga djuren, växterna och svamparna blir det mer intressant att vara ute och upptäcka det som finns i naturen. Övningarna tar upp olika organismgrupper. Välj bland organismgrupperna och lär känna några av de vanliga arterna.

Övningar med olika organismer

 

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se