HEMOM PROJEKTET

Kopplingar till skolans styrdokument >> Grundskolan åk 7-9

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Kopplingar till grundskolans och gymnasieskolans styrdokument

Grundskolans kursplan i biologi (åk 7-9)

I syftestexten är följande formuleringar relevanta för arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter:
  • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder
  • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Av det centrala innehållet kan följande urval av punkter kopplas till arbete med frågor som handlar om genmodifierade växter:

  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
  • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi

 

Kunskapskrav för biologi åk 7-9, bearbetade utifrån en koppling till arbete om genmodifierade växter (bearbetad kunskapskravsmatris i word-format).

Aspekt

E

C

A

Samtala och diskutera frågor om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Söka naturvetenskaplig information och värdera källor

Kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Använda information i diskussioner, skapa texter och andra fram-ställningar

Kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra undersökningar, utvärdera resultat och dra slutsatser

Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Gör enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.

Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kunskaper om evolution

Har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Kunskaper om ekologiska samband och hållbar utveckling

Beskriver enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Beskriver förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Beskriver komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors livsvillkor

Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.