HEMOM PROJEKTET

Kopplingar till skolans styrdokument >> Gymnasiets ämnesplan i biologi

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Kopplingar till grundskolans och gymnasieskolans styrdokument

Gymnasiets ämnesplan i biologi

I syftestexten återfinns flera formuleringar som är relevanta för arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter:
 • I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.
 • Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.
 • Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
  • Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
  • Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
  • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Av det centrala innehållet i kursen Biologi 1 kan kopplingar göras till arbete med frågor om genmodifierade växter i följande sammanhang:

 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Av det centrala innehållet i kursen Biologi 2 kan kopplingar göras till arbete med frågor om genmodifierade växter i följande sammanhang:

 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.
 • Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.

Av det centrala innehållet i kursen Bioteknik kan kopplingar göras till arbete med frågor om genmodifierade växter i följande sammanhang:

 • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.
 • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.

 

Kunskapskraven för kurserna biologi 1 och 2 (som i princip är lika) som kan kopplas till arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter:

Eleven redogör översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet (E/C) / med säkerhet (A) för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera(E/C)/ beskriva och generalisera kring (A) biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något (E)/ några (C/A) exempel redogör eleven översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat (A) för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla (E/C)/ nyanserade (A) omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på enkla(E)/ komplexa(C/A) frågor i bekanta situationer (E/C)/ bekanta och nya situationer (A) med tillfredsställande (E/C) / gott (A) resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla(E)/ med viss säkerhet (C)/ med säkerhet komplexa (A) egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd (E)/ efter samråd (C/A) med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla (E/C)/ nyanserade (A) omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla (E)/välgrundade (C)/ välgrundade och nyanserade(A) resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar (A).

Eleven diskuterar översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat komplexa (A) frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla (E)/ välgrundade (C)/ välgrundade och nyanserade (A) argument och redogör översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat (A) för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande (E/C)/ flera tänkbara ställningstaganden (A). Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera (A).

Eleven använder med viss säkerhet (E/C)/ med säkerhet (A) ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del (E)/ till stor del(C/A) sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla(E)/ välgrundade(C)/ välgrundade och nyanserade (A) bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Kunskapskraven för kursen bioteknik som kan kopplas till arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter:

Eleven använder med viss säkerhet (E/C)/ med säkerhet (A) begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera (E/C)/ generalisera kring (A) företeelser inom bioteknik. Utifrån något (E)/ några (C/A) exempel redogör eleven översiktligt (E)/ utförligt(C)/ utförligt och nyanserat (A) för hur biotekniken har utvecklats.

Eleven analyserar och söker svar på frågor (E)/ komplexa frågor (C/A) med tillfredsställande (E/C)/ gott (A) resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven med viss säkerhet (E)/säkerhet (C) egna frågor som för processen framåt (C)/ och fördjupar resonemangen (A). Eleven planerar och genomför i samråd(E)/ efter samråd (C/A) med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla (E/C)/ nyanserade(A) omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla (E)/ välgrundade(C)/ välgrundade och nyanserade (A) resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar (A).

Eleven diskuterar översiktligt (E)/ utförligt(C)/ utförligt och nyanserat komplexa biotekniska frågor med betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla (E)/ välgrundade (C)/ välgrundande och nyanserade (A) argument och redogör översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat (A) för konsekvenser av något (E/C)/flera (A) tänkbart ställningstagande. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Eleven använder med viss säkerhet (E/C)/ med säkerhet (A) biotekniska termer och anpassar till viss (E)/stor (C/A) del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla (E)/ välgrundade (C)/ välgrundade och nyanserade (A) bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Resurser

Skolverket »