HEMOM PROJEKTET

Kopplingar till skolans styrdokument >> Gymnasiets ämnesplan i naturbruk

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Kopplingar till grundskolans och gymnasieskolans styrdokument

Gymnasiets ämnesplan i naturbruk

I syftestexten är följande formuleringar relevanta för arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter:
 • Undervisningen i ämnet naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, dess förutsättningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
 • Undervisningen i ämnet naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 • Kunskaper om naturbrukets olika arbetsmiljöer och om yrkesområden inom naturbruket.
 • Kunskaper om naturbrukets produkter och tjänster samt om naturbrukets historiska utveckling.
 • Kunskaper om hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.

Av det centrala innehållet i kursen Naturbruk kan kopplingar göras till arbete med frågor om genmodifierade växter i följande sammanhang:

 • Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och landskapsvård samt naturupplevelser.
 • Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.
 • Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.
 • Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt perspektiv.
 • Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning och skogsskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.

 

Kunskapskrav som går att koppla till arbetet med frågor som handlar om genmodifierade växter:

Eleven redogör översiktligt (E)/utförligt (C)/utförligt och nyanserat (A) för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också översiktligt naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.

 

Resurser

Skolverket »