HEMOM PROJEKTET >> Bakgrund och medverkande

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Bakgrund och medverkande

Projektet tillkom på initiativ av Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungliga vetenskapsakademien med syfte att ge lärare och elever möjlighet att ta del av nya rön och diskutera frågor som rör genteknik med specifik inriktning mot genmodifierade växter. Uppdraget har varit att ta fram ett webbaserat material som är inspirerande och faktagranskat och fritt att använda i ickekommersiellt syfte för lärare och skolor. Projektet finansieras med stöd från Skandinaviska växtfysiologiska sällskapet och Wenner-Gren stiftelsen.

Målgrupp är primärt lärare på grundskolans högstadium, samt lärare och elever på gymnasieskolan inom främst naturvetenskap, samhällsvetenskaps- och naturbruksprogrammet. En referensgrupp av lärare har gett synpunkter och testat materialet efterhand som det tagits fram.

Skolans styrdokument är utgångspunkt för projektet. Ämnesområdet är i högsta grad relevant i förhållande till grundskolans kursplan i biologi och gymnasiets ämnesplaner i främst biologi och naturkunskap, men även ämnesplanen för samhällskunskap eftersom den ger utrymme att behandla aktuella samhällsfrågor.

Underlag för projektet är bland annat konferensen ”Ja eller nej till genmodifierade växter”, som anordnades av KVA den 20 mars 2012. Föredragen filmades och finns publicerade via KVA-TV. De populärvetenskapliga sammanfattningarna till föredragen är skrivna av vetenskapsjournalist Maria Gunther Axelsson. Föredragshållarna har korrekturläst och godkänt texterna efter bearbetning.

Även konferenserna Sustainable agriculture - does it need modern biotech?, arrangerat av KSLA den 30 augusti 2012 och "Växtförädling 3.0 - ny teknik och gamla lagar" arrangerat av Gentekniknämnen och KSLA den 25 april 2013 har bevakats av projektet.

Upplägget av websidan utifrån ett SNI-perspektiv har utvecklats i samarbete med Christina Ottander, Umeå universitet.

Idéer till värderingsövningar och upplägg av material kring det gyllene riset har tagits fram i samarbete med Karin Johansson, naturkunskap/samhällskunskapslärare vid Katedralskolan i Uppsala. Dan Frendin, naturkunskapslärare vid Stagneliusskolan i Kalmar har bidragit med material kring rollspel om GMO.

Göran Aldman (biolog och lärarutbildare) har medverkat i utformningen av det material som handlar om bedömning för lärande, t.ex. formulering av lärandemål och olika aktiviteter för lärande.

Projektgrupp: Britt-Marie Lidesten (föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik), Ammie Berglund (projektledare, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik), Göran Aldman (biolog och lärarutbildare), Lotta Tomasson (Vetenskap och Allmänhet, VA), Stefan Jansson (Umeå universitet).

Grafisk formgivning av logotype och bakgrunder är gjorda av Anna Andrén (AnnaGrafik - grafisk form & illustration). Illustrationer har tagits fram av Lotta Tomasson. Lars Erik Lindell (SLU, Uppsala) har ansvarat för html-kodning och utvecklat webdesignen.