Projekt med att bevara hotade arter i Sverige

 

Här kan du läsa om några djurarter som organisationer jobbar med att bevara.
Klicka på bilderna!

Vit stork

Vitryggig hackspett

Pilgrimsfalk

Här nedan ser du tre organisationer som arbetar med att hjälpa hotade arter att överleva i Sverige och runt om i världen. Genom att klicka på loggorna kommer du till deras hemsidor där du får fler exempel på arter som de jobbar med.

Stiftelsen Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. Nordens Arks mål är skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda. Nordens Ark arbetar aktivt med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter. Strategin är att producera så många individer som möjligt och medverka till att etablera dessa i restaurerade miljöer där de på egen hand kan utveckla livskraftiga populationer. Bland de större projekten kan nämnas vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och större ekbock.

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.
I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter, Mat, klimat & energi, Samhälls- & näringslivsutveckling, Hav & vatten. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. De ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer. Arbetet fokuseras på ett urval arter och naturtyper.
Åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper är Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verktyg för att tillsammans med länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbeta för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.