Fåglar

 

Silltrut (Larus fuscus)

Silltrut

De fåglar som hörs mest och bidrar till att skapa den speciella stämningen vid havet är de arter av trutar, måsar och tärnor som häckar på öar och skär. De livnär sig till stor del på fisk och andra havsdjur. Flera vadare som strandskata, rödbena, större strandpipare, drillsnäppa och roskarl bidrar också till sommarens ljudkulisser. Viktiga grupper är också änder, gäss och svanar. Från den största anden, ejdern, tog man förr dun till kuddar och täcken, något som man fortfarande gör på Island. Änderna och gässen har också jagats för köttets skull men detta har nästan upphört eftersom de nu är fridlysta under våren och sommaren. Förr tog man också sjöfågelägg för att äta.

havsörnsmålning

En ung havsörn har tagit en gravand. Målning av Ferdinand von Wright.

Den största rovfågeln vid havet, havsörnen, var nästan utrotad men har nu börjat sprida sig igen utefter kusterna. Den lever både på fisk och sjöfågel. Samma sak gäller berguven, världens största uggla. Skarven äter enbart fisk och konkurrerar ibland med människan om ekonomiskt viktiga fiskarter eller sådana som är av betydelse för fritidsfiskare. En måssläkting som har ett ovanligt sätt att skaffa mat är kustlabben. Den får en stor del av sin föda genom att stjäla från andra måsfåglar. Den t.o.m. tvingar dem att spy upp fisk som de redan svalt!