Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Bioresurs startade 2002 med ett nationellt uppdrag från Utbildningsdepartementet och Uppsala universitet att stödja lärare som undervisar i NO/biologi i hela skolan. Det övergripande målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Genom insatserna för lärare ges elever ökade möjligheter till en aktuell och intresseväckande undervisning.

Vilka är vi?

Ammie Berglund

Föreståndare, lärare och utvecklare av undervisningsmaterial
Tel 0704 25 09 73
E-post ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Kerstin Westberg

Lärare och utvecklare av undervisningsmaterial
Tel 0734 69 79 58
E-post kerstin.westberg@bioresurs.uu.se

Ida Solum

Lärare och utvecklare av undervisningsmaterial
Tel 0734 69 79 58
E-post ida.solum@bioresurs.uu.se

Lisa Reimegård

Redaktör för Bi-lagan
Tel 018-471 64 07
E-post lisa.reimegard@bioresurs.uu.se

Kontaktuppgifter

Postadress:

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning
Box 592
751 24 Uppsala

Besöksadress:

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning
Biomedicinskt centrum, Husargatan 3
Uppsala

E-post: info@bioresurs.uu.se

Godsadress:

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning
Biomedicinskt centrum (BMC)
Husargatan 3
752 37 Uppsala

Se information om fakturor på Fakturaadress och leverantörsinformation

Kontakta oss

8 + 3 =

Uppdraget

Ur uppdragstexten från Regeringen

Utan motiverade och välutbildade klasslärare och biologilärare är det svårt för eleverna att uppnå målen för de olika kurserna i biologi i skolan. Ett resurscentrum bör därför i första hand inrikta sig på att vara ett stöd för lärarna. Grunden för att barn skall få ett intresse för biologi och andra naturvetenskapliga ämnen måste läggas redan i förskolan och de första åren i grundskolan. Därför är det viktigt att ett resurscentrum ger lärare i hela skolan stöd och stimulans både när det gäller fortbildning och undervisning. På många mindre skolor finns det endast en eller två biologilärare. I sådana situationer kan det vara viktigt för den enskilde läraren att kunna få stöd hos ett resurscentrum.

Centret bör verka för att utveckla ett forskningsinspirerat och laborativt arbetssätt i skolan såväl utomhus som på laboratoriet. En uppgift är därför att bidra till utveckling av experiment som skapar intresse för naturvetenskap och ger förståelse för ett naturvetenskapligt arbetssätt. En annan viktig uppgift för centret är att verka för att regler för arbete med biologiskt material i skolan utarbetas. Vid arbete med djur, vävnader, blod, genetiskt material mm måste såväl etiska som säkerhetsmässiga frågor lyftas fram.

För att vidga elevers förståelse för biologiska frågeställningar i samhälle, inom forskning och i vardagslivet är det en viktig uppgift att inspirera till ämnesövergripande undervisning såväl i förskola som på grundskola, gymnasium som inom vuxenutbildning. I framtiden, med tekniker som möjliggör att processer kan styras på nanometernivå, kommer mycket av den biotekniska forskningen att röra sig i gränslandet mellan fysik, kemi och biologi. En uppgift för resurscentrum i biologi och bioteknik är att följa utvecklingen inom biologi och bioteknik och verka för att lärares fortbildning anpassas till en integrering av de naturvetenskapliga ämnena och att forskare aktivt bidrar med aktuella forskningsresultat. I många frågor finnas det förutsättningar för samarbete med de andra naturvetenskapliga centrumbildningarna. Ett sådant samarbete kan stimulera till utarbetande av ämnesövergripande temauppgifter med t ex bioteknisk inriktning. Av läroplaner och kursplaner framgår att det ställs mycket stora krav på ämnesbredd hos lärarna i ämnet biologi och det medför att behovet av kompetensutveckling hela tiden är stort. Detta gäller hela skolan.

Verksamhet

Arbetet vid Bioresurs inriktas på att:

 • följa ämnesområdets utveckling inom forskning, didaktik och praktiska tillämpningar, samt följa aktuella samhällsfrågor som berör ämnesområdet,
 • stödja och inspirera lärare genom att informera om goda idéer och erfarenheter från skolan, samt informera om forskningsresultat och litteratur inom ämnesområdet,
 • främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare och bidra till att nätverk skapas,
 • utveckla undervisningsmaterial till stöd för lärare i laborativt arbete och fältarbete,
 • verka för ett undersökande och laborativt arbetssätt bland annat med hjälp av digitala medier,
 • ge råd och stöd om säkerhet och regler vid praktiskt arbete inom ämnesområdet,
 • informera om och stimulera till diskussion i frågor om hållbar utveckling och etiska frågor inom ämnesområdet,
 • medverka i såväl regional som nationell kompetensutveckling för lärare,
 • arbeta för en tvärvetenskaplig syn i skolan på biologi och bioteknik samt verka för att frågeställningar som har koppling till dessa ämnesområden integreras i andra ämnen,
 • utgöra en resurs för grundutbildningen av lärare,
 • främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.

 

Verksamhet

Bioresurs erbjuder kurser, föreläsningsdagar och konferenser i egen regi eller i samarbete med andra myndigheter och organisationer. 

Bioresurs har en innehållsrik hemsida som uppdateras kontinuerligt med aktuellt material.

Tidningen Bi-lagan kommer ut ett par gånger per år och skickas utan kostnad för mottagaren till prenumeranter i Sverige. Formulär för prenumerationsanmälan samt utgivna nummer i pdf-format finns på Publikationer.

Utöver ovanstående verksamhet genomför Bioresurs uppdrag i samarbete med framför allt Skolverket, men även tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

Organisation

Bioresurs ingår som en egen resultatenhet i Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet. Centrumet leds av en ledningsgrupp och en föreståndare. Ledningsgruppen består av fem ledamöter med suppleanter som representerar:

 • Uppsala universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Skolverket
 • Biologilärarnas förening
Övriga nationella resurscentra

Bioresurs har regelbundna kontakter med och samarbetar med övriga nationella resurscentra. Speciellt gäller det Nationellt centrum för fysik och Kemilärarnas resurscentrum, som vi bland annat har samarbetat med vid genomförandet av NO-biennaler för lärare i grundskolan och vid kursdagar för lärare inom vuxenutbildning. Vi har också under åren arbetat tillsammans med flera webbproduktioner, till exempel Teknik&Naturportalen, där även Centrum för tekniken i skolan deltog.

Nationellt resurscentrum för fysik (Lunds universitet)

Kemilärarnas resurscentrum (Stockholms universitet)

Centrum för tekniken i skolan, CETIS (LInköpings universitet)

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM (Göteborgs universitet)

 

Integritetspolicy

Nationellt resurscentrum för biologiundervisnings integritetspolicy är utarbetad enligt gällande lagstiftning enligt General Data Protection Regulation (GDPR) och efter anvisningar från Uppsala universitet.

 

Upphovsrätt

Materialet på Nationellt resurscentrum för biologiundervisnings webbplats skyddas av upphovsrättslagen men får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges. För att återge bilder och illustrationer som inte är Bioresurs egna kan tillstånd krävas. Vid citat ska upphovspersonens namn och källan uppges.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Biomedicinskt centrum Husargatan 3, Uppsala