Bioteknik

Bioteknik är ett sätt att tekniskt utnyttja cellen eller cellens beståndsdelar för flertalet av områden inom hälso- och sjukvård, brottsutredningar, livsmedelsproduktion mm. Det är en viktig del i vårt samhälle. Fakta och diskussioner om bioteknik hjälper eleverna att ta ställning i viktigt frågor och debatter i media. På den här sidan hittar du laborationer och övningar av olika slag som handlar om vi kan använda oss av cellens funktioner.


 

För äldre elever

Gensaxen CRISPR/Cas9 – den gentekniska revolutionen

Lektionsmaterialet har utvecklats i samarbete­ mellan Gentekniknämndens kansli och Nationellt resurscentrum för biologiundervisning. Gentekniknämnden är en myndighet som ska sprida kunskap om genteknik samt överse en etisk användning av genteknik. Materialet­ är i huvudsak anpassat för gymnasiet men delar­ av innehållet kan även användas på högstadiet.

Övergripande lärarhandledning Gensaxen CRISPR/Cas9 (pdf)

Har du frågor om materialet – maila oss så hjälper vi gärna till! Vi vill också gärna få återkoppling på hur materialet fungerar i era klasser. Maila oss och berätta:
genteknik@genteknik.se
info@bioresurs.uu.se

Lektionsmaterial

CRISPR/Cas9 för behandling av sicklecellanemi. En klipp-och-klistra-övning om hur man med hjälp av CRISPR/Cas9 försöker bota patienter med sicklecellanemi.

Genterapi med CRISPR/Cas9, elevinstruktion (pdf)
Genterapi med CRISPR/Cas9, lärarhandledning (pdf)
Genterapi med CRISPR/Cas9, utskriftsmaterial (pdf)

Nu är det klippt! Ett fördjupningsarbete med tre olika redovisningsalternativ.

Nu är det klippt, lärarhandledning (pdf)

Risonia 2.0. Ett rollspel om växtförädling och biosäkerhetslagstiftning.

Risonia, lärarhandledning (pdf)
Risonia, presentation (pptx)
Risonia, utskriftsmaterial (pdf)

GM-webben: Modul om genetiskt modifierade växter

Bioresurs har tagit fram ett omfattande material kring genetiskt modifierade växter på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien. Här finns bland annat beskrivningar av genetiskt modifierade växter som utvecklats för att motsvara olika behov, men också en omfattande lärarhandledning med tips på övningar av många olika slag.

Till modulen om genetiskt modifierade växter

För gymnasiet

D1S80 – En genetisk markör

Vissa delar av DNA är mycket variabla också inom en art. Sådana områden av DNA är användbara för att kartlägga den genetiska variationen både inom och mellan populationer. D1S80 är ett exempel på en genetisk markör som används för studier av människa. Länk till artikeln Lika eller olika? i Bilagan nr 3 2013.  Laborationen innehåller metoderna; extraktion ur kindceller, PCR samt gelelektrofores.

Är vi lika eller olika? (elevinstruktion, pdf)
Är vi lika eller olika? (lärarhandledning, pdf)
D1S80 – En genetisk markör (power pointpresentation)

Övning med spelpjäser som beskriver gendrivare. Foto: Bioresurs.

Gendrivare

Tänk om vi med genmodfiering kunde utrota agapaddan i Australien eller göra mygghonor sterila, vilket förhindrar dem från att sprida till exempel malaria, denguefeber och zikavirus? Genom att använda CRISPR-Cas9-tekniken för att konstruera så kallade gendrivare tror forskare att detta kan bli verklighet. Men vilka blir de miljömässiga och etiska konsekvenserna? Hur fungerar en gendrivare?  Denna övning tränar eleverna att förstå skillnaden mellan Mendelsk nedärvning och nedärvning med en gendrivare.

Hur fungerar en gendrivare, övning
Mall i A3 för gendrivare
Hur fungerar en gendrivare, lärarkommentarer
Artikel från Bi-lagan om gendrivare och övningen

Syntetisk biologi med Lego

Vad är syntetisk biologi? Begreppet syntetisk biologi associeras med möjligheterna att skapa nya biologiska delar och system samt att förändra redan befintliga, på ett enkelt, kreativt och relativt billigt sätt. Än så länge förekommer syntetisk biologi främst i forskarvärlden, inom områden som rör allt från bioenergi och biomaterial till biosensorer. Detta är en praktisk övning med Lego som förklarar hur syntetisk biologi fungerar och ger samtidigt en bra förståelse för vad som behövs för att en gen ska transkriberas och translateras.

En artikel om syntetisk biologi från Bi-lagan 
Genmodifiera med lego – övning
Genmodfiera med lego – lärarkommentarer
Genmodfiera med lego – facit

Material som behövs för att bygga generna:
ArterProteinerGenerPromotorerRBS.erTerminatorer


Externa länkar

Mordet vid universitetet (extern länk)

Kriminalteknologi. Ett fall från Bioscience explained presenteras i volym 4, nr 1. Där finns instruktioner i flera nedladdningsbara filer (elevinstruktioner, lärarhandledning, powerpointfiler med bilder)

Mordet vid universitetet (extern länk till Bioscience explained)

Biogasreaktor i miniformat

Biogas bildas av en mikrobiologisk process där olika typer av organiskt avfall kan användas för miljövänlig energiproduktion (biogas). Det bildas då också en rötrest, som är rik på växtnäringsämnen och som kan användas för att återföra näringsämnen tillbaka till marken. Här presenteras en laboration där en modell av en biogasreaktor tillverkas. Det tar någon/några veckor att få fram resultat (gasproduktion). Laborationen har utvecklats vid SLU i samband med kursdagar för gymnasielärare.

Biogasreaktor i miniformat