Så behandlar Bioresurs personuppgifter

Denna integritetspolicy visar hur Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) hanterar personuppgifter. Den är utarbetad enligt gällande lagstiftning enligt General Data Protection Regulation (GDPR) och efter anvisningar från Uppsala universitet.

Bioresurs meddelar all hantering av personuppgifter till Institutionen för biologisk grundutbildning som i sin tur ansvarar för att registrera personuppgiftsbehandling centralt vid Uppsala universitet.

För att behandla personuppgifter ska det finnas ett klart angivet ändamål, behandlingen måste var nödvändig för ändamålet och det ska finnas en laglig grund för behandlingen. Alla personuppgifter ska skyddas med tillräckligt säkra tekniska åtgärder.


 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Bioresurs behöver hantera personuppgifter för att kunna:

 • skicka ut information om kommande aktiviteter av olika slag som exempelvis kurser och konferenser.
 • informera inför kurser och konferenser eller andra arrangemang som du anmält dig till.
 • skicka ut Bi-lagan till prenumeranter.
 • fullgöra beställningar av extranummer av Bi-lagan.
 • ge en bra service som kan handla om att hantera förfrågningar och rätta felaktiga uppgifter.
 • ge information via telefon, SMS, e-post och post.
 • genomföra enkäter och analyser för att ta fram statistik om vår verksamhet, som syftar till att bättre anpassa vårt arbete så att det blir relevant för våra intressenter.
 • kommunicera med dig i samband med att du söker tjänst hos oss.

När hanterar vi personuppgifter?

Exempel på situationer när inhämtning av personuppgifter sker är när:

 • du väljer att prenumerera på Bi-lagan (pappersupplaga eller e-postversion).
 • du kontaktar oss via sociala medier, telefon, postalt eller via e-post
 • du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar till exempel kurser, konferenser som sker fysiskt eller på distans/digitalt.
 • du söker utannonserad tjänst och/eller praktikplats
 • du bidrar med eller själv förekommer på foton som ska användas i vår verksamhet.
 • du nämns i exempelvis protokoll, minnesanteckningar, interna rapporteringssystem, rapporter och redovisningar och som referens på fakturor.
 • det finns andra ändamål som anges vid tidpunkten då dina uppgifter har hanterats och lagrats.

Vilka typer av personuppgifter hanteras och lagras?

Vi hanterar och lagrar personers namn- och kontaktuppgifter: namn, mobiltelefonnummer, e-postadress, postadress, uppgift om arbetsplats, samt faktura- och leveransadress till arbetsplats.

Om andra personuppgifter hanteras och lagras anges det tydligt i det formulär som används.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat, främst med hänsyn till att vi behöver ha en säker identifiering.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi delar med oss av adressregister till tryckerier som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna skicka ut Bi-lagan till våra prenumeranter.

Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Vi hanterar personuppgifter på ett organiserat och tekniskt säkert sätt.

Rättslig grund för olika ändamål med personuppgiftsbehandlingen

När du lämnar personuppgifter till oss ger du oss tillåtelse att registrera och behandla dina personuppgifter för det angivna ändamålet. Den rättsliga grunden kan vara (1) Samtycke, (2) Fullgörande av avtal, (3) Rättslig förpliktelse eller (4) Berättigat intresse.

I tabellen nedan visas vilken rättslig grund som åberopas vid de aktuella ändamålen för Bioresurs hantering av personuppgifter:

Ändamål med behandling Rättslig grund
Distribution av Bi-lagan via e-post eller post. Samtycke
Marknadsföring och information i samband med kurser och konferenser Samtycke
Berättigat intresse
Sammanställning av statistik och uppföljning Berättigat intresse
Administration Samtycke
Berättigat intresse
Fullgörande av avtal

 

Hur länge sparas uppgifterna?

De uppgifter som vi hanterar och lagrar behandlas för olika ändamål enligt ovan. För att kunna ge en god service till våra intressenter behöver vi spara uppgifterna under olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Bioresurs rensar regelbundet lagrade personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om just dig och kan begära att få tillgång till uppgifterna. Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Ansökan görs till dataskyddsombudet (dataskyddsombud@uu.se). Ansökningar besvaras inom 30 dagar. När du lämnar en sådan begäran kan en del frågor behöva ställas för att se till att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

I händelse av felaktigheter har du rätt att få dina personuppgifter rättade. Bioresurs rättar uppgifter som vi konstaterar är felaktiga.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på Bi-lagan eller meddela att du vill avstå från att ta emot information från oss. Vi ska då åtgärda dina önskemål så snart som möjligt.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om att ta bort dina personuppgifter om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Personuppgiftsbiträden

Bioresurs har anlitat VAIA som extern webbleverantör. Anmälningar till kurser och konferenser sker via webbplatsens formulär. Bioresurs har upprättat avtal med VAIA som personuppgiftsbiträde. Vaia beskriver villkoren för personuppgiftsbiträdesavtal på sin webbplats.

Vi delar personuppgifter med vissa aktörer som har eget personuppgiftsansvar, som Kemilärarnas resurscentrum (KRC) vid Stockholms universitet och Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) vid Lunds universitet. Dessa organisationers egna policies för integritet och personuppgiftshantering gäller i sådana fall.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten övervakar tillämpningen av lagstiftningen kring data- och integritetsskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta myndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på webbplatsen www.imy.se.

Kontaktuppgifter

Frågor till Bioresurs: info@bioresurs.uu.se

Frågor om personuppgiftsbehandling till Dataskyddsombudet vid Uppsala universitet: dataskyddsombud@uu.se