Bi-lagan 2009

Bi-lagan nr 1 2009

Tema: Miljö och klimat

Artiklar med övningar

Odla i slutna rum

Miljö och klimat – resurser för en spännande och varierad undervisning!
Uppdaterade uppslag för introduktion och inledande arbetsuppgifter kring JCM (Java Climate Model) läggs ut inom kort.

Följ klimatförändringar med tidsmönster i naturen
Här finns övningarna ”Byt vitsippor med andra klasser i Sverige – ett evolutionsbiologiskt försök” samt ”Ändra växters förutsättningar”.

Mat och klimat: Den starka växthusgasen lustgas
Här finns övningarna ”Studera kvävefixerande bakterier” samt ”Odlingsförsök med kväve”.

Miljöpåverkan – från vaggan till graven
Läs om hur man kan göra en enkel livscykelstudie för en produkt.

Bi-lagan nr 2 2009

Läsårskalender för 2009/2010
Tema: Vatten

Månadsuppslagen

Augusti: Från trollslända till trollslända

September: Kompost
Gör en minikompost.

Oktober: Rent vatten
Gör ett enkelt vattenreningsverk.

November: Nederbörd
Tillverka en regnmätare.

December: Känn igen träden på stammen!

Januari: Vatten i marken
Här finns övningarna: ”Hur högt stiger vattnet?” samt ”Jämför vattenuppsugning i olika jordar”.

Februari: Frön och vatten
Odla krassefrön.

Mars: Vass
Odla en vassvippa.

April: Odla i vatten
Odla andmat i olika vatten och titta på andmat i lupp.

Maj: Mygglarver
Odla mygglarver.

Juni: Finns i sjön!
Gör en enkel sjöundersökning och tillverka en vattenkikare.

Bi-lagan nr 3 2009

I detta nummer: Träd och skog, blomflugor, GPS-övningar och evolutionens mekanismer illustrerade via lättfångade eller lättodlade organismer.

Artiklar med övningar

Det är något visst med träd!
Här finns en övning kring trädtillväxt samt tips på hur man kartlägger träd i skolans omgivning.

Skogen, växthusgaserna och klimatförändringen – ett samarbetsprojekt mellan elever, lärare och forskare
Läs om övningen ”Träden som koldioxidfälla”.

En första guide till: Blomflugor

GPS i undervisningen ger ämnesövergripande friskvård!
Artikeln innehåller övningar rörande vattenförbrukning och ekologi.

Evolutionsfika
Bygg ett släktträd med hjälp av mat och dryck.