Utmaningen 2011: Biologisk mångfald

Väck barnens och elevernas fascination för naturvetenskap genom att arbeta med biologisk mångfald i närmiljön. Det finns så mycket mer av olika organismer i vår närmaste omgivning än vi oftast brukar lägga märke till. Ta reda på vilka organismer som lever på skolgården, från de minsta krypen till de största träden. Försök sedan förbättra förutsättningarna för att öka den biologiska mångfalden.

RESULTAT: Se hur skolorna arbetade med utmaningen! Här publicerar vi en del av allt material som blivit inskickat till oss från skolor och förskolor. Vi tackar alla förskolor/skolor som bidragit med material och hoppas att det kan ge inspiration till undervisningen i biologiämnet!

Till styrdokument

Ur målformuleringarna i läroplanen för förskolan:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Ur kursplanen för biologi, centralt innehåll i årskurs 1-3 i de naturorienterade ämnena:

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Centralt innehåll i årskurs 4-6 i biologi:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undersök närmiljön

Utmaningen från Bioresurs handlar om att undersöka och förbättra den biologiska mångfalden. Börja med att undersöka närmiljön. Vad är det som växer, flyger eller kryper i närheten av skolan eller förskolan? Leta reda på några av de växter, småkryp och fåglar som finns i närheten – en fullständig inventering är inte möjlig att göra, men några arter av olika slag hittar ni säkert.

Rita en karta över närområdet. Använd den för att markera skolgårdens eller förskolegårdens biologiska mångfald. Hittar man olika arter beroende på vilken årstid det är? Utifrån det ni hittar kan man fundera på varför just dessa arter finns på er skolgård. Har de planterats? Har det alltid sett ut som det gör nu? Vad är det som påverkar just er närmiljö? Rita, fotografera och berätta vad barngruppen eller klassen hittat. Mer tips finns i Bi-lagan nr 2 2010 (oktober och mars).

Förbättra mångfalden

Nästa steg i utmaningen är att förbättra den biologiska mångfalden. Gör något som förbättrar möjligheterna för arterna i närmiljön. Några förslag finns i Bi-lagan nr 2 2010 (april), men säkert finns det många fler bra idéer! Låt barnen bestämma. Vill ni sätta upp fågelholkar, fröautomater, plantera växter, bygga humlebon eller vad är det som passar just hos er? Bygga en fladdermusholk kanske…?

Dokumentation och sagor

När barnen sedan har inventerat och dokumenterat skolgården och gjort något för att förbättra den biologiska mångfalden är det dags att skriva och/eller rita en liten berättelse. Låt den handla om någon eller några av de arter ni har hittat. Har ni fått några nya besökare? Gör gärna en liten berättelse i Microsofts Photo Story som är ett enkelt och mycket användbart program för att skapa bildberättelser.

Bi-lagan nr 2 2010 handlar i sin helhet om biologisk mångfald. Hämta fler idéer från de olika månadsuppslagen.