Invasiva arter

I de första årskurserna i grundskolan ska eleverna börja bygga en förståelse av biologisk mångfald utifrån arter i närmiljön och enkla näringskedjor. I mellanstadiet byggs vidare på detta och också med fokus på människans beroende av naturens ekosystemtjänster och hur naturen påverkas av att vi använder den. Redan i mellanstadiet finns alltså skäl att ta upp några av de hot som finns mot biologisk mångfald. I högstadiet vidgas perspektiven till att både titta på lokala och globala ekosystem. I kommentarmaterialet från Skolverket föreslås exempelvis att jämförelser kan göras mellan naturbruk i olika länder och vilka konsekvenser det har. Gymnasiets kurser i naturkunskap och biologi ska ge ökade kunskaper om ekosystemtjänster och hållbart nyttjande av resurser.


 

För alla

Invasiva arter

Invasiva djur och växter är sådana som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö till en ny. De kan sprida sig snabbt och orsaka skada för natur, människors hälsa och ekonomi. Idag går spridningen och utbredningen snabbare i och med utökad handel och transporter. Klimatförändringar gör också att djur och växter kan spridas i miljöer där de tidigare inte trivts.

I lärarhandledningen presenteras övningar som kan användas som ett temapaket eller plockas ut var för sig vid arbete som behandlar ekologi eller biologisk mångfald. Övningarna har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och är anpassade till åk 7-9 men kan varieras för att passa både yngre och äldre elever.

Invasiva arter, lärarhandledning (pdf)

Lektionsmaterial

Invasiva djur och växter (powerpoint)

Spel med invasiv art (elevinstruktioner, pdf)
Utskriftsmaterial spel med invasiv art (pdf)

Efterlystposter (elevinstruktion, pdf)
Bildark efterlystposter (pdf)

Begreppskort invasiva arter (pdf)

För äldre elever

Datorsimulering

Hur påverkas rovdjur (fåglar) och bytesdjur (insekter) när en invasiv art (möss) kommer in i ekosystemet? Simulering i tre nivåer (skillnad i antal parametrar som kan styras). I elevinstruktionerna till de olika nivåerna finns förslag på uppgifter. Lärarhandledningen innehåller svarsförslag på uppgifter till de tre olika nivåerna och didaktiska råd om hur detta digitala verktyg kan användas.

Invasiv art i ekosystemet – simulering i NetLogo (lärarhandledning för nivå 1, 2 och 3, pdf)

Nivå 1 – enbart antalet möss som läggs till kan varieras.
Invasiv art i systemet – nivå 1 (elevinstruktion, pdf)
Länk till Invasiv art i systemet – nivå 1 (NetLogo-simulering som öppnas i ny flik)

Nivå 2 – hur ”glupska” insekter och möss är kan varieras.
Invasiv art i systemet – nivå 2 (elevinstruktion, pdf)
Länk till Invasiv art i systemet – nivå 2 (NetLogo-simulering som öppnas i ny flik)

Nivå 3 – flera olika parametrar kan varieras.
Invasiv art i systemet – nivå 3 (elevinstruktion, pdf)
Länk till Invasiv art i systemet – nivå 3 (NetLogo-simulering som öppnas i ny flik)

Invasiva arter i världen – sökning i gbif.org

Var i världen rapporteras de invasiva arterna idag? För att få en aktuell bild kan man använda databasen gbif.org för att få fram en världskarta som visar vart arten observerats. Det går även att zooma in och få information om enskilda observationer.

Länk till kartvy för arters förekomst i gbif.org (länk öppnas i nytt fönster)

Invasiva arter i världen (elevinstruktion, pdf)

Rapportera invasiva arter till Artportalen

Om ni hittar invasiva växter eller djur så kan ni hjälpa myndigheterna som jobbar med att kontrollera och hantera spridningen. Konkret övning för ökad handlingskompetens inom området invasiva främmande arter.

Länk till Artportalen sida för rapportering av eftersökta arter (extern länk)

Länk till YouTube-klipp som visar hur rapporteringen går till (länk till YouTube)

Invasiva arter i vatten – övning med fokus på gentekniska verktyg

En övning där PCR (polymerase chain reaction) tas upp. Eleverna får en ”modell” av ett vattenprov (påse med DNA-sekvenser, pappersremsor). Tillhör någon av DNA-sekvenserna en invasiv art? Med färdiga primers och matchning av kvävebaser kan uppgiften lösas. Metoden gelelektrofores tas upp i övningens avslutande del.

Invasiva arter i barlastvatten, elevinstruktion (pdf)
Invasiva arter i barlastvatten, lärarhandledning (pdf)
Primers och DNA-sekvenser (utskriftsmaterial, pdf)